Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2014

Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2014 Phần mềm kế toán Chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2014 là sản phẩm phần mềm tiên phong trong lĩnh vực kế toán chủ đầu tư tại Việt Nam , là công cụ hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho Ban QLDA thuộc nhiều loại hình khác nhau: các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài do WB/ADB/các chính phủ/tổ chức phi chính phủ tài trợ, các dự án do các doanh nghiệp đầu tư. SmartBooks Project Finance 2014 được phát triển theo chế độ kế toán Chủ đầu tư số 195/2012/TT-BTC, cập nhật đầy đủ các thông tư theo qui định của Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ.

 • Chi tiết

 • Tính năng mới

 • Dịch vụ

 • Khách hàng

 • Download

Phần mềm kế toán chủ đầu tư Smartbooks Project Finance 2014 là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý tài chính kế toán cho Ban quản lý dự thuộc nhiều loại hình đơn vị chủ đầu tư khác nhau như: Các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các dự án sử dụng vốn ODA do các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp, các dự án do các doanh nghiệp là chủ đầu tư. 

Smartbooks Project Finance 2014 là sản phẩm phần mềm kế toán Chủ đầu tư đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) chứng nhận và trao giải thưởng Sao Khuê cho sản phẩm phần mềm tiêu biểu của Việt Nam năm 2014.

Smartbooks Project Finance 2014 hiện là sản phẩm được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam với hàng nghìn ban quản lý dự án của 64 tỉnh thành trên toàn quốc đang sử dụng.

Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/cosodulieu.jpg   Cơ sở xây dựng :

Smartbooks Project Finance 2014 được phát triển theo chế độ kế toán Chủ đầu tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 do Bộ tài chính ban hành và cập nhật đầy đủ các thông tư theo qui định của Chính phủ Việt Nam về quản lý tài chính ĐTXDCB:

- Thông tư số 05/2014/TT-BTC, ngày 06/01/2014 qui định về quản lý sử dụng các khoản thu của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ.
- Thông tư 08/2013/TT-BTC, ngày 10/01/2013 quy định về hệ thống chứng từ thanh toán vốn đầu tư xây dựng
- Thông tư 19/2011/TT-BTC, ngày 14/02/2011 qui định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 
Thông tư số 99/2013/TT-BTC, ngày 26/07/2013 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ.
- Thông tư số 210/2010/TT-BTC, ngày 20/12/2010 về qui định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.
- Thông tư số 86/2011/TT-BTC, ngày 17/06/2011 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.
- Công văn số 17848/BTC-TCT, ngày 29/12/2011 về việc khấu trừ thuế GTGT theo thông tư 28/2011/TT-BTC.
- Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT, ngày 09/01/2014 về việc quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.
Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/tinhnangnoibat.jpeg Tính năng nổi bật:

-    Tích hợp với phần mềm quản lý văn bản dự án SmartBooks Project Document: tra cứu hồ sơ pháp lý, hợp đồng dưới dạng ảnh, tệp word hoặc excel theo các thông tin trên hồ sơ, hợp đồng, chứng từ kế toán…
-    Giao diện được thiết kế có khả năng thêm, bớt, sắp xếp các thông tin đầu vào phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.
-    Hạch toán đa tiền tệ và cho phép in báo cáo song song theo hai loại tiền.
-    Cho phép nhập số liệu kế toán từ bất kỳ thời điểm nào trong năm tài chính.
-    Quản lý số liệu kế toán theo nhiều năm, cho phép xem số liệu liên năm nên theo dõi được số liệu dự án kéo dài qua nhiều năm.
-    Phân tích và kết xuất thông tin đa chiều, một tài khoản có thể theo dõi đồng thời gần 20 yếu tố khác nhau.
-    Hệ thống báo cáo sổ kế toán theo nhiều hình thức khác nhau: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái.
-    Tự động tính chi phí và hạch toán tiền lương.
-    Tự động tính và hạch toán hao mòn TSCĐ.
-    Tự động lập chứng từ phân bổ chi phí BQLDA
-    Cho phép thêm mới, tìm kiếm các danh mục ngay trong khi đang cập nhập chứng từ.
-    Công cụ tìm kiếm chứng từ đa năng, có khả năng truy ngược lại màn hình nhập chứng từ dựa trên kết quả tìm kiếm.
-    Sao lưu dữ liệu tự động theo lịch.
-    Phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố.
-    Tích hợp phần mềm hỗ trợ trực tuyến, cho phép hỗ trợ khách hàng dễ dàng bằng cách truy cập vào máy tính khách hàng qua mạng internet.

Bảng so sánh tính năng so với một số sản phẩm thông thường khác trên thị trường:
STT
CHỈ TIÊU
SmartBooks
Sản phẩm khác
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ
A
NHẬP SỐ DƯ ĐẦU KỲ
 
 
 
1.
Nhập số dư tài khoản đầu kỳ và số lũy kế khởi công theo dự án, nhà cung cấp và các đối tượng khác
Nhập”một cục” theo tài khoản và đối tượng công nợ, vật tư, tài sản
2.
Số dư đầu kỳ TK 241,331,441,… nhập chi tiết theo khối lượng tạm ứng, thanh toán, năm kế hoạch vốn, gian đoạn vốn, từng loại vốn, khoản chi, từng dự án, hợp đồng.
Không
Nếu các TK này không được nhập chi tiết thì phần mềm sẽ không kết xuất được đầy đủ các chứng từ kho bạc theo thông tư 08/2013/TT-BTC,86/2011/TT-BTC và 210/2010/TT-BTC về quyết toán dự án.
B
PHÂN HỆ NGÂN SÁCH
 
 
 
1.
Tổng mức đầu tư
 
 
 
1.1
Cập nhật tổng mức đầu tư theo từng dự án
Các phần mềm khác chỉ cho phép nhập “một cục” theo từng dự án.
1.2
Cập nhật tổng mức đầu tư chi tiết theo danh mục nguồn vốn (NS trung ương, NS tỉnh, NS huyện,ODA,..), danh mục khoản chi (xây lắp, thiết bị, GPMB, QLDA,…)
Không
Không cập nhật chi tiết theo khoản chi sẽ không kết xuất được báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo thông tư 19/2011/TT-BTC, thông tư 10/2011/TT-BTC về chi phí QLDA
1.3
Cập nhật và theo dõi tổng mức đầu tư ban đầu và từng lần điều chỉnh tổng mức đầu tư.
Không
SmartBooks  theo dõi tổng mức đầu tư trên TK 011 tương tư như theo dõi kế hoạch vốn trên TK009 (đây là điểm sáng tạo của SmartBooks)
2.
Tổng dự toán
 
 
 
2.1
Cập nhật tổng dự toán theo từng dự án
Như chức năng B.1.1
2.2
Cập nhật tổng mức dự toán chi tiết theo danh mục nguồn vốn, danh mục khoản chi
Không
Như chức năng B.1.2
2.3
Cập nhật và theo dõi tổng dự toán ban đầu và từng lần điều chỉnh tổng dự toán.
Không
Như chức năng B.1.3: tổng dự toán hạch toán vào TK 021.
3.
Kế hoạch vốn
 
 
 
3.1
Cập nhật kế hoạch vốn theo từng dự án, nguồn vốn, khoản chi, ghi nợ TK 009
 
3.2
Cập nhật kế hoạch vốn chi tiết theo:năm kế hoạch vốn, loại KH vốn (năm trước,năm nay, kéo dài và ứng trước)
Không
Không có thông tin này sẽ không kết xuất được báo cáo theo thông tư 210/2010/TT-BTC,  86/2011/TT-BTC, 50/2011/TT-BTC; 
C
PHẦN HỆ TIỀN MẶT
 
 
 
1.
Lập và in phiếu thu, phiếu chi, giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi trên màn hình chứng từ
 
2.
Cảnh báo khi chi vượt quỹ
 
3.
Cho phép in giấy rút vốn đầu tư, giấy nộp tiền vào tài khoản, giấy nộp trả ngân sách
Không
 
D
PHÂN HỆ TIỀN GỬI NH, KHO BẠC
 
 
 
1.
Lập và in giấy rút VĐT (mẫu C3-01), ủy nhiệm chi (mẫu C4-02)
 
2.
Lập và in Giấy đề nghị thanh toán VĐT (phụ lục 05 của tt86)
Không
Các phần mềm thông thường không tính toán được đề nghị chi ban QLDA
3.
Lập và in Giấy đề nghị thanh toán VĐT, tạm ứng, ứng trước về chi phí  BQL, kê và duyệt chứng từ đã được Kho bạc duyệt về chi phí BQL
Không
Các phần mềm thông thường không in được các chứng từ này
4.
Lập và in Giấy rút dự toán ngân sách (mẫu C2-02)
Không
 
5.
Lập và in giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/ ứng trước VĐT ( Mẫu C2-03/NS)
Không
 
6.
Lập và in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước VĐT theo 08/2013/TT-BTC (mẫu C3-02/NS)
Không
Các phần mềm thông thường không nhập số liệu phân tích chi tiết theo năm KH vốn (năm trước,năm nay, kéo dài và ứng trước); theo từng mục, tiểu mục nên không kết xuất được chứng từ này
7.
Lập và in Bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư (phụ lục 6 – thông tư 86)
Không
Như mục 6
8.
Lập và in Bảng xác nhận tình hình sử dụng vốn đầu tư  XDCB tại KBNN niên độ NS năm (phụ lục 7 – thông tư 86)
Không
Như mục 6
9.
Cảnh báo khi chi vượt kế hoạch vốn: thiết lập tùy chọn không cho hoặc cho phép ghi sổ khi chi vượt KH vốn.
Không
Như mục 6
10.
Lập và in giấy nộp trả vốn đầu tư, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Không
Các phần mềm thông thường không in được các chứng từ này
11.
Tự động sinh các bộ chứng từ kho bạc đi kèm và hạch toán kế toán khi lập giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư
Không
Smartbooks cho phép người dùng chỉ cần khai báo các thông tin trên màn hình giấy đề nghị thanh toán VĐT, sau đó sẽ tự động sinh giấy rút vốn đầu tư, giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ứng trước VĐT, phiếu thu, UNC…Các chứng từ này phần mềm sẽ tự động hạch toán và ghi sổ
12.
Kiểm tra trực tiếp thông tin về số tạm ứng, số đã thu hồi và số dư ứng còn lại theo hợp đồng trên màn hình giấy đề nghị thanh toán VĐT
Không
 
E
PHÂN HỆ KHO
 
 
 
1.
Theo dõi chi tiết từng vật tư theo từng lần xuất, nhập kho
Phần mềm nào cũng đáp ứng được yêu cầu quản lý kho vật tư
F
PHÂN HỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 
 
 
1.
Theo dõi chi tiết nguyên giá, số hao mòn, giá trị còn lại của từng tài sản
Phần mềm nào cũng đáp ứng được yêu cầu quản lý tài sản cố định
2.
Tự động tính hao mòn tài sản cố định
Phần mềm nào cũng đáp ứng được yêu cầu quản lý tài sản cố định
3.
Đánh giá lại nguyên giá TSCĐ
£
 
G
PHÂN HỆ TIỀN LƯƠNG
 
 
 
1.
Tự động khai báo các khoản lương và tính lương tự động trên phần mềm, lập và in bảng lương.
 
H
PHÂN HỆ THUẾ GTGT
 
 
 
1.
Nhập kê thuế GTGT trên màn hình chứng từ, hỗ trợ kê khai thuế GTGT theo qui định của Tổng cục thuế
Không
Phần mềm thông thường khác không có chức năng này
I
PHẦN HỆ CÔNG CỤ DỤNG CỤ
 
 
 
1.
 Theo dõi công cụ dụng cụ lâu bền đưa vào sử dụng và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng
Không
Phần mềm thông thường khác không có chức năng này
J
PHÂN HỆ TỔNG HỢP
 
 
 
1.
Cập nhật chứng từ tổng hợp
 
2.
Tự động kết chuyển số dư tài khoản cuối kỳ
 
3.
Tự động tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ TK 413
 
4.
 Khóa/ bỏ khóa sổ theo kỳ kế toán
 
5.
Tự động kết chuyển phân bổ chi phí ban QLDA
Không
Smartbooks tự động phân bổ chi phí ban QLDA theo dự toán, khối lượng giải ngân hoặc khối lượng hoàn thành từng dự án
6.
Tự động hạch toán quyết toán công trình theo từng khoản chi, nguồn vốn
Không
Smartbooks căn cứ vào giá trị nghiệm thu từng khoản chi phí, giá trị giải ngân theo từng nguồn vốn để tự động lập bút toán hạch toán quyết toán công trình
7.
Cho phép người dùng lựa chọn ghi sổ, bỏ ghi sổ các chứng từ
Không
Smartbooks cho phép người dùng kiểm tra các chứng từ đã hạch toán, đã ghi sổ cái, sổ chi tiết; Tự động bỏ ghi sổ hoặc ghi sổ nhiều chứng từ một cách nhanh chóng
8.
Cho phép lựa chọn khóa, bỏ khóa chứng từ
Không
Với trường hợp có nhiều người dùng phần mềm, để có thể kiểm soát được việc lập chứng từ và ghi sổ, phần mềm cho phép lựa chọn các chứng từ để khóa, sau khi được khóa người dùng sẽ không được phép sửa hay xóa chứng từ đó nữa.
K
PHÂN HỆ HỆ THỐNG
 
 
 
1.
Tạo cơ sở dữ liệu, mở cơ sở dữ liệu
Cho phép người dùng là việc trên nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau
2.
Cho phép thiết lập hạch toán theo nhiều hệ thống tài khoản khác nhau trên một phần mềm: HTTK theo thông tư 195, theo doanh nghiệp, theo đơn vị HCSN
Không
SmartBooks  sử dụng cho BQLDA chuyên trách, các ban thuộc đơn vị HCSN và các ban thuộc doanh nghiệp
3.
Phân quyền người dùng theo các tính năng của sản phẩm
Các phần mềm khác chỉ cho phép phân quyền theo các phân hệ chứng từ, không cho phép phân quyền theo từng danh mục ( dự án, hợp đồng, nhà cung cấp..), đây là điểm nổi bật của Smartbooks trong lập trình phân quyền người dùng.
4.
Phân quyền người dùng theo từng dự án
Không
Phân quyền cho mỗi người dùng chỉ truy cập và thác tác số liệu với dự án được quyền
5.
Sao lưu dữ liệu
 
6.
Phục hồi dữ liệu
 
7.
Bảo trì dữ liệu
 
8.
Kết xuất dữ liệu gửi cấp trên
 
L
QUẢN LÝ HỐ SƠ DỰ ÁN
 
 
 
1.
Cập nhật, lưu trữ và tìm kiếm các văn bản pháp lý theo các định dạng tệp ảnh, pdf, excel, word,...
Không
Trên màn hình cập nhập từng chứng từ kế toán có thể xem được nội dung của các văn bản pháp lý
2.
Cập nhật, lưu trữ và tìm kiếm các hợp đồng theo các định dạng tệp ảnh, pdf, excel, word,...
Không
Trên màn hình cập nhập từng chứng từ kế toán có thể xem được nội dung của các hợp đồng
M
NGOẠI TỆ
 
 
 
1.
Cho phép nhập đa tiền tệ trên từng màn hình nhập chứng từ, qui đổi ngoại tệ sang VND
 
2.
Cho phép nhập và qui đổi song song 02 loại tiền: nhập đồng tiền thứ 3 sẽ qui đổi sang 02 đồng tiền hạch toán, ví dụ nhập Yên Nhật sẽ qui đổi đồng thời sang USD và VND
Không
Áp dụng cho các Ban QLDA có yêu cầu báo cáo đồng thời ra 02 đồng tiền hạch toán: là các ban có nhà tài trợ nước ngoài
3.
Tỷ giá hạch toán được tính theo nhiều phương pháp: 1- Bình quân gia quyền; 2- Nhập trước xuất trước; 3-Tỷ giá hạch toán do Bộ tài chính thông báo;
Không
Tính tỷ giá hạch toán khi ghi Có TK 1112, 1122, 1132 (chi tiền) hoặc các TK khác theo các phương pháp bên;
N
BÁO CÁO
 
 
 
1.
Đầy đủ các báo cáo theo thông tư 195/2012/TT-BTC về chế độ kế toán chủ đầu tư
Cơ bản các mẫu thông thường các phần mềm đều đáp ứng được
2.
Kết xuất Báo cáo tài chính theo thông tư 195/2012/TT-BTC theo từng dự án
Không
 
3.
Kết xuất các báo cáo ra Excel
Riêng SmartBooks cho phép kết xuất ra mẫu có khuôn dạng như khi xem báo cáo (các phần mềm thông thường khác chỉ xuất ra dữ liệu, khuôn dạng báo cáo người dùng phải vẽ lại)
4.
Báo cáo quyết toán VĐT hoàn thành theo thông tư 19/2011/TT-BTC
 
5.
Báo cáo quyết toán chi phí ban QLDA theo Thông tư 10/2011/TT-BTC
Không
Các phần mềm thông thường không nhập tổng dự toán chi tiết theo danh mục nguồn vốn, khoản chi nên không kết xuất được báo cáo  này
6.
Báo cáo theo TT 210/2010/TT-BTC
Không
Thông tư 210 gồm các báo cáo dài, phức tạp có độ khó cao.
7.
Báo cáo theo thông tư 50/2011/TT-BTC
Không
Thông tư 50 gồm các báo cáo dài, phức tạp có độ khó cao.
8.
Báo cáo QĐ 803/2007/QĐ-BKH
Không
Báo cáo này áp dụng cho các dự án vốn ODA.
9.
Báo cáo cho các nhà tài trợ (WB, ABD,..), kết xuất báo cáo qui đổi song song theo 02 đồng tiền VND và 1 đồng tiền khác của nhà tài trợ: tỷ giá được tính theo tỷ giá hạch toán trên từng chứng từ
Không
SmartBooks là phần mềm duy nhất tại Việt Nam đáp ứng được yêu cầu này. Các phần mềm thông thường khác chỉ kết xuất ra báo cáo của đồng tiền thứ 2 bằng 1 tỷ giá qui đổi khi báo cáo mà không có hạch toán theo từng chứng từ.
10.
Báo cáo công nợ phân tích chi tiết theo từng dự án, từng hợp đồng, từng nhà cung cấp
Không
Phần mềm thông thường không phân tích theo hợp đồng
11.
Báo cáo hợp đồng: Chi tiết khối lượng giải ngân, thanh toán theo hợp đồng. Chi tiết theo số tạm ứng, thanh toán, số giữ lại bảo hành
Không
Phần mềm thông thường không phân tích chi tiết theo các chỉ tiêu này được
O
CÁC TIÊN ÍCH KHÁC
 
 
 
1.
Tìm kiếm chứng từ
 
2.
Trợ giúp trực tuyến
 
3.
Tìm kiếm văn bản pháp lý
Không
 
4.
Tìm kiếm hợp đồng
Không
 
5.
Tìm kiếm dự án
Không
 
6.
Tìm kiếm và thay thế giá trị cũ bằng giá trị mới trên các chứng từ kế toán
Không
Chức năng này giúp thay thế  nhanh chóng tất cả các danh mục: Tài khoản kế toán, nguồn vốn, dự án, khoản chi, hợp đồng, nhà cung cấp… bằng một giá trị mới trên tất cả các chứng từ kế toán
7.
Cho phép tìm mã hoặc tên của danh mục bất kỳ khi đang nhập chứng từ
Tìm và nhảy con trỏ đến mã hoặc tên (ví vụ mã của nhà cung cấp) cần tìm, không lọc danh mục theo ký tự nhập vào (ví dụ: nhập mã nhà cung cấp là “A” thì không lọc riêng các nhà cung cấp có mã là “A”)
8.
Lọc hợp đồng, nhà cung cấp tương ứng của dự án khi đang nhập chứng từ
Không
Chỉ lọc hợp đồng, nhà cung cấp tương ứng của dự án đang làm việc. Tính năng này giúp đơn giản hóa trong việc tìm kiếm các danh mục khi đang nhập chứng từ
 
Tích hợp quản lý tổng thể dự án:

SmartBooks Project Financial 2014 được tích hợp với các hệ thống trong giải pháp quản lý dự án cung cấp cho các Ban QLDA bộ công cụ phần mềm quản lý tổng thể Ban QLDA:

- Phần mềm quản lý văn bản dự án SmartBooks Project Document: cho phép tra cứu các hồ sơ pháp lý, hợp đồng ngay trên phần mềm kế toán chủ đâu tư SmartBooks Project Financial 2014.
- Phần mềm quản lý tiến độ dự án SmartBooks Project Progress: tự động cập nhật khối lượng nghiệm thu từ phần mềm quản lý tiến độ sang phần mềm kế toán chủ đâu tư SmartBooks Project Financial 2014. Đối chiếu kế hoạch, tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân, khối lượng quyết toán giữa bộ phận kế hoạch, kỹ thuật và bộ phận kế toán của Ban QLDA.
- Phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính dự án SmartBooks PASMIS: dễ dàng kết xuất dữ liệu báo cáo tài chính gửi đơn vị tổng hợp để hợp nhất báo cáo tổng hợp của dự án.

Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/tinhnangchinh.jpg Tính năng nghiệp vụ:
 
-    Quản lý lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán và kế hoạch vốn. 
-    Quản lý tình hình giải ngân và thực hiện dự án.
-    Quản lý tiền mặt tại quỹ.
-    Quản lý tiền gửi ngân hàng.
-    Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
-    Quản lý tiền lương.
-    Quản lý vật tư, công cụ dụng cụ.
-    Quản lý tài sản cố định và tài sản hình thành qua đầu tư.
-    Quản lý hợp đồng.
-    Quản lý hồ sơ pháp lý.
-    Quản lý thuế GTGT.
-    Kế toán tổng hợp.

1. Quản lý Ngân sách:
 
+ Lập tổng mức đầu tư đã được phê duyệt của dự án, tổng mức đầu tư được lập chi tiết theo từng hạng mục công trình của dự án, theo nguồn vốn và các khoản mục chi tiêu. Cho phép nhập tổng mức đầu tư ban đầu của dự án và tổng mức đầu tư của các lần điều chỉnh..
+ Lập tổng dự toán đã được phê duyệt của dự án, tổng dự toán được lập chi tiết theo từng hạng mục công trình của dự án, theo nguồn vốn và các khoản mục chi tiêu. Cho phép nhập tổng dự toán ban đầu của dự án và tổng dự toán của các lần điều chỉnh.
+ Lập kế hoạch vốn về kinh phí được phân bổ trong năm tài chính theo thông báo ngân sách được giao của cơ quan cấp ngân sách. Kế hoạch được lập chi tiết cho từng từng hạng mục công trình, theo từng nguồn vốn và khoản mục chi tiêu của dự án. Cho phép nhập kế hoạch vốn đầu năm và kế hoạch vốn bổ sung, điều chình của các lần trong năm tài chính.

Màn hình tổng mức đầu tư:
           Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/PFS_TongMucDauTu.BMP

 2. Quản lý thu chi tiền mặt tại quỹ :

+  Số dư quỹ tiền mặt được phản ánh tại mọi thời điểm, theo từng khoản mục chi tiêu, nguồn vốn được cấp. Hệ thống tự động đưa ra cảnh báo hết tiền khi chi quá số tiền trong quỹ, hiển thị số dư quỹ ngay trên màn hình chi tiền giúp cho kế toán có quyết định nhanh chóng, chính xác khi lập Phiếu chi.
+ Trực tiếp in phiếu thu, phiếu chi ngay trên màn hình nhập chứng từ.
+ Tăng tốc nhập liệu bởi chức năng sao chép chứng từ (thêm từ).
+ Tự động cập nhật thông tin về khách hàng, nhà cung cấp… trên màn hình chứng từ vào các danh mục mà không phải mở các danh mục này.

Màn hình phiếu thu:

           Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/PFS_PhieuThu.BMP
 
3. Quản lý tiền gửi theo từng tài khoản:

- Vốn đầu tư được cấp tại Kho bạc và tình hình sử dụng vốn đầu tư được đối chiếu theo từng nghiệp vụ phát sinh, phản ánh kịp thời số vốn đầu tư còn được sử dụng. Tự động in Giấy rút vốn đầu tư, lập bảng kê chứng từ thanh toán, tạm ứng và chứng từ thu hồi tạm ứng giúp đơn vị kiểm soát chặt chẽ các khoản công nợ đối với các nhà thầu.

- Mỗi tài khoản tiền gửi được mở và theo dõi riêng trên sổ kế toán, phản ánh số dư của tài khoản theo mọi thời điểm, nắm bắt kịp thời tình hình biến động lượng  tiền về, tiền đi của tài khoản theo từng dự án, công trình, hợp đồng  hay công việc cụ thể...

Màn hình giấy ủy nhiệm chi:

           Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/PFS_UyNhiemChi.BMP

4. Quản lý khối lượng thực hiện, khối lượng giải ngân và công nợ nhà thầu theo từng dự án, công trình, hạng mục công trình…    
 
- Quá trình thực hiện đầu tư được theo dõi chặt chẽ từ bước tạm ứng vốn đầu tư cho nhà thầu đến các bước xác nhận khối lượng hoàn thành, thanh toán khối lượng hoàn thành & quyết toán vốn đầu tư theo từng dự án, công trình, hạng mục công trình.
- Tạm ứng vốn đầu tư theo hợp đồng.
- Ghi nhận khối lượng hoàn thành.
- Thu hồi các khoản tạm ứng.
- Thanh toán vốn cho nhà thầu.
- Đối chiếu tình hình sử dụng vốn với Kho bạc Nhà nước, ngân hàng.

5. Tính lương tự động theo công thức :
 
- Tất cả các khoản trả lương cho cán bộ được thiết lập linh hoạt bởi công thức tính lương do người dùng tự định nghĩa, cung cấp nhiều phương thức tính lương khác nhau: Lương hệ số và lương cố định …
- Tự động lập chứng từ chi phí lương, mỗi khoản lương sẽ được ghi thành một dòng chứng từ phản ánh tổng chi phí phải trả cho nhân viên, được lập chi tiết theo từng nguồn kinh phí, khoản mục chi tiêu...

6. Tính giá trị tồn kho theo nhiều phương pháp :
 
Quản lý nhập, xuất, tồn kho theo nhiều kho, đa chủng loại vật tư. Tự động tính giá xuất kho cuối kỳ theo nhiều phương pháp Bình quân cuối kỳ, đích danh, nhập trước xuất trước.

Màn hình phiếu nhập kho:

       
7. Tự động tính khấu hao TSCĐ:
 
- Tài sản cố định được quản lý chi tiết theo danh mục tài sản, phòng ban và người sử dụng tài sản, tự động khấu hao tài sản cố định, tự động ghi các nghiệp vụ khấu hao theo kỳ kế toán...
- Theo dõi tài sản từ khi mua mới, hao mòn hàng năm, điều chỉnh đánh giá lại giá trị tài sản trong quá trình sử dụng đến khi thanh lý, nhượng bán hay điều động TSCĐ.
 
8. Kê khai thuế GTGT:
 
Lập bảng kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra, tờ khai thuế và các sổ sách chi tiết đối với các đơn vị có các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

9. Tự động phân bổ chi phí:

- Cho phép thiết lập danh mục dự án được phân bổ chi phí ban, thiết lập danh mục dự án là chi phí dở dang chờ phân bổ. Tự động lập chứng từ phân bổ chi phí theo 2 loại: phân bổ chi phí quản lý và phân bổ chi phí dở dang

Màn hình phân bổ chi phí:

       Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/PhanBoChiPhi.PNG

10. Hạch toán đa tiền tệ: 

- Hạch toán song song hai loại tiền Việt Nam đồng và Đô la Mỹ, tự động xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá ngoại tệ cuối kỳ...

11. Tra cứu hồ sơ dự án và hợp đồng theo chứng từ kế toán:

Tra cứu, xem và in các hồ sơ pháp lý, các hợp đồng của từng dự án, từng gói thầu… trên ngay màn hình nhập chứng từ kế toán.

Màn hình quản lý chứng từ gốc:
 
       Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/QuanLyChungTuGoc.PNG
 
Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/chungtusosacj.jpg Báo cáo , sổ sách, chứng từ :
 
 
Báo cáo tài chính theo thông tư 195/2012/TT-BTC :
- Bảng cân đối tài khoản
- Bảng cân đối kế toán
- Nguồn vốn đầu tư
- Thực hiện đầu tư
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Chi tiết Nguồn vốn đầu tư
- Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, HMCT
- Quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, HMCT 
- Chi phí khác
- Chi phí ban quản lý dự án

Báo cáo quyết toán dự án theo thông tư 19/2011/TT-BTC :
- Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
- Danh mục các văn bản pháp lý
- Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm
- Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành
- Tài sản cố định mới tăng
- Tài sản lưu động bàn giao
- Tình hình thanh toán và công nợ của dự án
- Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư
- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
- Báo cáo tổng hợp tình hình thanh toán
- Tổng hợp thực hiện quyết toán dự án hoàn thành
- Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành

Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án theo thông tư 10/2011/TT-BTC :
- Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án
- Bảng tính lương năm
- Dự toán chi phí quản lý dự án
Báo cáo Kho bạc Nhà nước :
- Giấy đề nghị tạm ứng vốn đầu tư
- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư
- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
- Bảng kê thanh toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành
- Bảng tổng hợp tạm ứng, thực chi, thanh toán
- Bảng kê chứng từ tạm ứng
- Bảng kê chứng từ thanh toán
- Bảng xác nhận tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB tại KBNN
- Phiếu giá thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành

Báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB) :
- Tổng hợp nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn
- Sử dụng nguồn vốn theo hợp phần dự án
- Sử dụng nguồn vốn theo khoản mục chi tiêu
- Báo cáo chi tiêu chi tiết theo hợp phần dự án
- Báo cáo chi tiêu chi tiết theo khoản mục chi tiêu
- Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng

Báo cáo chương trình, dự án ODA theo quyết định số 803/2007/QĐ-BKH :
- Thông tin cơ bản về dự án
- Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện
- Báo cáo tiến độ giải ngân vốn ODA
- Báo cáo về tài khoản đặc biệt và tài khoản tạm ứng
- Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đối ứng
- Thực hiện hợp đồng
- Tiến độ chi vốn thực hiện phương án/kế hoạc GPMB và TĐC

Báo cáo quản trị :
- Sổ theo dõi công việc
- Báo cáo tổng hợp theo dõi công việc
- Báo cáo chi tiết nguồn vốn
- Báo cáo chi tiêu chi tiết
- Báo cáo tiến độ giải ngân
- Báo cáo tiến độ thực hiện
- Báo cáo số dư dự án đầu năm
- Báo cáo tiền độ thực hiện và giải ngân dự án
- Báo cáo dự án đã hoàn thành, chuyển tiếp đề nghị cấp vốn bổ sung
- Báo cáo tổng hợp theo dõi dự án
- Báo cáo theo dõi kế hoạch giải ngân theo dự án
- Báo cáo theo dõi số tiền thanh toán của dự án
- Báo cáo số liệu giải ngân theo giai đoạn của dự án

Sổ kế toán :
- Sổ nhật ký chung
- Sổ cái tài khoản
- Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại
- Bảng tổng hợp phát sinh đối ứng tài khoản
- Sổ chi tiết tài khoản
- Bảng chi tiết cân đối tài khoản
- Sổ chi phí đầu tư xây dựng
- Sổ chi phí Ban quản lý dự án
- Sổ theo dõi nguồn kinh phí ngân sách cấp
- Sổ chi tiết các khoản thu
- Sổ chi tiết chi hoạt động
- Sổ chi tiết chi dự án
- Sổ chi tiết nguồn vốn đầu tư
- Sổ chi phí khác
- Bảng kê phát sinh tài khoản theo dự án
- Giấy thanh toán tạm ứng

Báo cáo công nợ :
- Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán
- Báo cáo tổng hợp thanh toán với người mua, người bán
- Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán bằng ngoại tệ
- Sổ chi tiết với người mua, người bán theo công trình
- Báo cáo tổng hợp thanh toán với người mua, người bán bằng ngoại tệ
- Báo cáo tổng hợp thanh toán với người mua, người bán theo công trình
- Báo cáo tổng hợp thanh toán với người mua, người bán theo hợp đồng
- Sổ chi tiết công nợ
- Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo dự án

Tiền mặt :
- Sổ quỹ tiền mặt
- Sổ chi tiết tiền mặt
- Sổ theo dõi tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ

Tiền gửi Ngân hàng, kho bạc :
- Sổ tiền gửi ngân hàng
- Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng
- Sổ theo dõi tiền gửi bằng ngoại tệ
- Bảng đối chiếu tiền gửi Kho Bạc
- Bảng kê phát sinh tài khoản tiền gửi

Tiền lương :
- Bảng thanh toán tiền lương
- Danh mục phòng ban
- Danh mục nhân viên
- Danh mục khoản lương
- Danh sách lương CBCNV

Kho :
- Báo cáo tồn kho
- Thẻ kho
- Sổ chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ, thành phẩm 
- Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa
- Danh mục kho
- Danh mục loại vật tư
- Danh mục vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Tài sản cố định :
- Thẻ TSCĐ
- Sổ TSCĐ
- Bảng khấu hao TSCĐ
- Sổ theo dõi tình hình sử dụng TSCĐ tại nơi sử dụng
- Danh mục loại tài sản cố định
- Danh mục tài sản cố định
- Sổ chi tiết tài sản cố định
- Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định

Thuế :
- Tờ khai thuế GTGT
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra  
- Bảng kê hóa đơn, ch ứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo thuế suất
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
- Bảng kê thu mua vào hàng hóa không có hóa đơn
- Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào có hóa đơn bán hàng, hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản
- Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ
- Sổ chi tiết thuế phải nộp
- Sổ chi tiết thuế GTGT được khấu trừ
- Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
- Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm
- Bảng kê điều chỉnh tăng hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
- Bảng kê điều chỉnh tăng hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Hợp đồng :
- Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng
- Báo cáo thu, chi theo hợp đồng
- Sổ chi tiết thực hiện hợp đồng
- Danh mục hợp đồng
- Danh mục loại hợp đồng

Chứng từ :
- Phiếu thu
- Phiếu chi
- Giấy rút vốn đầu tư kiêm lĩnh tiền mặt
- Giấy rút vốn đầu tư kiêm chuyển khoản
- Uỷ nhiệm chi
- Giấy báo có
- Giấy báo nợ
- Phiếu nhập kho
- Phiếu xuất kho
- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
- Phiếu xuất kho kiêm bảo hành
- Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý
- Phiếu báo giá kiêm biên bản bàn giao thiết bị
- Giấy nộp trả vốn đầu tư
- Chứng từ kế toán
- Bảng kê thanh toán chi phí QLDA từ tài khoản tiền gửi
- Bảng kê chứng từ chi phí QLDA
- Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi
- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư
- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư
- Giấy nộp tiền vào tài khoản
- Phiếu kê mua hàng
- Giấy đề nghị tạm ứng
- Giấy thanh toán tạm ứng
- Giấy đề nghị tạm ứng vốn
 
Danh mục :
- Danh mục hệ thống tài khoản
- Danh mục loại tài khoản
- Danh mục hợp đồng
- Danh mục loại hợp đồng
- Danh mục khách hàng
- Danh mục nhóm khách hàng
- Danh mục loại khách hàng
- Danh mục phòng ban
- Danh mục nhân viên
- Danh mục các khoản lương
- Danh mục các khoản chi
- Danh sách loại khoản chi
- Danh mục tài sản cố định
- Danh mục loại tài sản cố định
- Danh mục vật tư, dịch vụ
- Danh mục loại vật tư
- Danh mục kho vật tư
- Danh mục công việc
- Danh mục đối tượng khác
- Danh mục dự án
- Danh mục người dùng
- Danh mục các khoản thuế
- Danh mục bảng thuế suất
- Danh mục loại thuế
- Danh mục nhà cung cấp
- Danh mục nhóm nhà cung cấp
- Danh mục loại nhà cung cấp
- Danh mục tiền tệ
- Danh mục tài khoản kết chuyển
- Danh mục hoạt động thu sự nghiệp
- Danh mục loại hoạt động thu sự nghiệp
- Danh mục nhóm
- Danh mục nhóm – tiểu nhóm – mục – tiểu mục
- Danh mục nguồn vốn
- Danh mục loại nguồn vốn
- Danh mục chương

Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/fix.jpg  Yêu cầu hệ thống :
 
Cấu hình tối thiểu:

-Bộ xử lý: PIV 800 MHz 
-Bộ nhớ: 128 MB RAM
-Đĩa cứng: 34 MB trống 
-Hệ điều hành: Tất cả các hệ điều hành Windows
-Tiện ích: Bộ gõ & bộ font Tiếng Việt Unikey
 
 
 

*******************************************************************************

SMARTBOOKS PROJECT FINANCE 2014 VERSION CONTROL

*******************************************************************************

Phiên bản 2014 - R03.01.10, phát hành ngày 10/04/2015

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào): 

1. Danh mục nguồn vốn: 

- Bổ sung "tên cấp ngân sách" dùng cho các báo báo kho bạc của đơn vị lưỡng tính (đơn vị HCSN sử dụng HTTK theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán HCSN).

- Cập nhật loại nguồn vốn nhóm 2 , nhóm 3. nhóm 2 có giá trị giống như loại nguồn vốn của Pabmis.

2. Danh mục nham-tiểu nham-mục-tiểu mục: bổ sung checkbox "điều chỉnh mục âm"

3. Chức năng "thanh toán tạm ứng" của đơn vị lưỡng tính: cho thiết lập mẫu báo cáo ngầm định.

4. Sắp xếp lại thứ tự các cột Chương --> Loại khoản --> Mục/TM trên các chứng từ

5. Mẫu chứng từ: cho phép điều chỉnh độ rộng và số thứ tự hiển thị các cột trên chứng từ bằng cả 2 cách là dùng chuột thay đổi trên phần "giao diện" và gõ  trực tiếp trên cột "độ rộng","thứ tự".

6. Danh mục hợp đồng: cho phép lọc danh mục hợp đồng theo dự án được chọn trên thanh công cụ.

7. Chứng từ "Giấy rút dự toán": cho phép tự động điền số chứng từ

8. Cho phép điền số thứ tự tăng của số chứng từ theo định dạng nnn=001-999, tự động chèn ký tự "0" vào ký tự đầu, ví dụ: 1 thì ghi là 001 nếu độ dài phần tăng là 3, 1 thì ghi là 01 nếu độ dài phần tăng là 2,...

9. Không cho phép thêm dòng trên các chứng từ bằng cách sử dụng mũi tên xuống trên bàn phím

10. Danh mục HTTK, bổ sung 02 TK  và 02 Loại TK áp dụng đối với đơn vị lưỡng tính:

- 33111: Tạm ứng cho nhà cung cấp

- 33112: Phải trả cho nhà cung cấp

11. Giá trị thuế GTGT nhập trên các chứng từ sẽ được ghi vào sổ cái, các báo cáo liên quan đến tiền thuế GTGT sẽ được lập căn cứ vào sổ cái và tiền thuế được nhập trong số dư công nợ nhà cung cấp. 

12. Chứng từ "Giấy rút VĐT" & "Chứng từ chung": bổ sung tùy chọn xác nhận "là chứng từ nộp thuế GTGT"

 

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra): 

1. Sửa một số chứng từ kho bạc của đơn vị lưỡng tính: không cho tự động in dòng bản quyền

2. Hiển thị sổ cái, chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ khi chọn hình thức kế toán là chứng từ ghi sổ

3. Không tạo tự động 3 dòng thông tin về đơn vị trên báo cáo và chứng từ Kho bạc

4. Sửa báo cáo \báo cáo quản lý\thẻ chi tiết hạng mục công trình:

a) Số đầu kỳ: 

- Cột 5 (khối lượng lũy kế): lấy dư Nợ TK 241, nghiệp vụ khác "quyết toán"

- Cột 7 (tạm ứng): (Số tạm ứng công nợ ban đầu nhập trên danh mục\nhà cung cấp) + (Số phát sinh bên Có lũy kế từ ban đầu đến trước ngày "từ ngày" của TK 441, nghiệp vụ là "tạm ứng")

- Cột 8 (thanh toán theo PG): (Số đã thanh toán - Số đã thu hồi - Thuế) ban đầu nhập trên danh mục\nhà cung cấp\công nợ ) + (số phát sinh Có luỹ kế từ ban đầu đến trước ngày "từ ngày" của TK 441, nghiệp vụ là thực chi và không lấy chứng từ nộp thuế GTGT) . 

- Cột 9 (thuế):  (Số tiền thuế công nợ ban đầu nhập trên danh mục\nhà cung cấp) + (Số phát sinh bên Có luỹ kế từ ban đầu đến trước ngày "từ ngày" của TK 441, chỉ lấy là chứng từ nộp thuế GTGT).

- Cột 10 (bảo hành): (Số dư Nợ TK 112 ban đầu, nghiệp vụ là bảo hành) +(số phát sinh Có luỹ kế từ ban đầu đến trước ngày "từ ngày" của TK 441, nghiệp vụ là bảo hành) - (số phát sinh Nợ lũy kế từ ban đầu đến trước ngày "từ ngày" của TK 3312, nghiệp vụ là bảo hành).

- Cột 11 (thu hồi tạm ứng từng lần): (Số thu hồi ban đầu nhập trên danh mục\nhà cung cấp\công nợ) + (số phát sinh Có luỹ kế từ ban đầu đến trước ngày "từ ngày" của TK 3311, nghiệp vụ là thu hồi)

b) số phát sinh trong kỳ:

- Cột 5 (khối lượng luỹ kế): lấy phát sinh bên Nợ TK 241, nghiệp vụ khác "quyết toán"

- Cột 7 (tạm ứng): lấy phát sinh bên Có TK 441, nghiệp vụ là "tạm ứng"

- Cột 8 (thanh toán theo PG): (phát sinh bên Có TK 441, nghiệp vụ là "thực chi", không phải là chứng từ nộp thuO 

GTGT) + (phát sinh bên Nợ TK 3312, nghiệp vụ khác "bảo hành")

- Cột 9 (thuO): lấy phát sinh bên Có TK 441, là chứng từ nộp thuO GTGT.

- Cột 10 (bảo hành): (lấy phát sinh bên Có TK 441, nghiệp vụ bảo hành) - (phát sinh bên Nợ TK 3312, nghiệp vụ là bảo hành).

- Cột 11 (thu hồi tạm ứng từng lần): lấy phát sinh bên Có TK 3311, nghiệp vụ là thu hồi.

5. Sửa báo cáo \báo cáo quản lý\báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn: 

- Cột "giá trị trúng thầu": lấy trong danh mục "dự án"

- Cột "Khối lượng thực hiện": LKKC TK241 ban đầu + LK PSNO TK241, nghiệp vụ khác "quyết toán" - LK PSCO TK241, nghiệp vụ khác "quyết toán".

- Cột "tạm ứng": Số tạm ứng ban đầu lấy trong danh mục nhà cung cấp\công nợ + PSCO LKKC TK 441, nghiệp vụ là "tạm ứng"

- Cột "thanh toán": (Số thanh toán ban đầu lấy trong danh mục nhà cung cấp\công nợ\số đã thanh toán - số thu hồi) + 

(Số dư Nợ ban đâu TK 112,  nghiệp vụ là "bảo hành") + (PSCO LKKC 441 nv: thuc chi) + (PSCO LKKC441 nv: bao hanh)- PS Co 3312 LKKC, nop tra thuc chi)

-Cột "Tổng số thu ứng": Số đã thu hồi ban đầu lấy danh mục nhà cung cấp\công nợ +  PSCO KC 3311 NV: thu hoi

 

C. Sửa lỗi: 

1. sửa lỗi báo cáo kho bạc của đơn vị lưỡng tính 

2. thanh toán tạm ứng của đơn vị lưỡng tính lỗi không hiện th~ được chứng từ đề nghị, đi?u chỉnh mục 

âm chạy lỗi. 

3. sửa lỗi thông báo sai "tỷ giá ngoại tệ không được để giá trị bằng không!"

4. sửa lỗi "projectid is not unnique..." khi nhập số dư tài khoản đầu năm thô hợp đồng.

5. sửa lỗi "progaddid is not found..." khia nhập chứng từ "ghi tăng công cụ dụng cụ"

 

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:

1. smartbooks.exe

2. report.exe

3. capital.dat

4. capitaltype.dat

5. f02_sdkp.dbf (bổ sung)

6. f02_sdkp.cdx (bổ sung)

7. repolist.dat

8. budgetitem.dat

9. layout.dat

10. dbsetup.dat

11. account3.dat

12. accouncategoryt3.dat

13. update.exe

 

E. Hướng dẫn nâng cấp, thực hiện theo các bước:

- Sau khi cài đặt phần mềm;

- Mở csdl đang làm việc hệ thống sẽ tự động chuyển đổi dữ liệu;

- Chạy chức năng "Cập nhật phiên bản mới" trong menu\Trợ giúp: hệ thống sẽ tự động đánh dấu 

"là chứng từ nộp thuO GTGT" của các chứng từ ca đối tượng khác ở phần đầu là "Cơ quan quản lý thuO"

 

 

*******************************************************************************

Phiên bản 2014 - R03.01.01, phát hành ngày 16/03/2015

*******************************************************************************

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tUnh năng nhập số liệu (đầu vào): 

1. Bổ sung cột "CTMT BS" trên phần đầu (master) của tất cả các chứng từ 

 

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra): 

 

C. Sửa lỗi: 

1. sửa lỗi "variable PROGADDID is not found"  khi nhập khối lượng luỹ kế đầu kỳ trong chức năng "danh mục dự án"

2. sửa lỗi "property NADJUSTTREASURYBALANCETYPE is not found" trên chức năng "tùy chọn hệ thống"

 

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:

1. smartbooks.exe

2. dbinfo.dat

3. layout.dat

 

 

 

*******************************************************************************

Phiên bản 2014 - R03.00.05, phát hành ngày 26/02/2015

*******************************************************************************

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tUnh năng nhập số liệu (đầu vào): 

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra): 

- Thêm báo cáo phân hệ kho bạc (Loại hình đơn v~ = 3):

+ Tổng hợp tình hình dự toán

+ Chi tiết dự toán đã rút theo mục

+ Chi tiết dự toán đã rút theo tiểu mục

+ Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc - Mẫu 1

+ Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc - TT61 - Mẫu 1

+ Bảng đối chiếu tình hình sử dụng ngân sách tại kho bạc NN - TT61 - Mẫu 1

+ Bảng đối chiếu tình hình sử dụng ngân sách tại kho bạc NN - TT61 - Mẫu 2

+ Bảng đối chiếu theo dõi sử dụng dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN

+ Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng - theo loại khoản

+ Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng - theo mục

+ Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng - theo tiểu mục

+ Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng - theo nham - tiểu nham - mục - TM

+ Bảng đối chiếu kinh phí ngân sách tại kho bạc - Mẫu 1

+ Bảng đối chiếu kinh phí ngân sách tại kho bạc - Mẫu 2

+ Bảng đối chiếu kinh phí ngân sách tại kho bạc - Mẫu 3

+ Bảng đối chiếu kinh phí ngân sách tại kho bạc - Mẫu 4

+ Bảng đối chiếu kinh phí ngân sách tại kho bạc - Mẫu 5

+ Bảng đối chiếu kinh phí ngân sách tại kho bạc - Mẫu 6

+ Sổ theo dõi tạm ứng của kho bạc

+ Bảng tổng hợp tạm ứng, thực chi, thanh toán

+ Bảng kê chi tiết chứng từ tạm ứng

+ Bảng kê chi tiết chứng từ tạm ứng tiền mặt

+ Bảng kê chi tiết chứng từ tạm ứng chuyển khoản

+ Bảng kê chi tiết chứng từ thực chi

+ Bảng kê chi tiết chứng từ thực chi tiền mặt

+ Bảng kê chi tiết chứng từ thực chi chuyển khoản

+ Bảng kê chi tiết chứng từ đề nghị thanh toán

+ Bảng kê chi tiết chứng từ đề nghị thanh toán thực chi

+ Bảng kê chi tiết chứng từ đề nghị thanh toán tạm ứng

+ Bảng kê chi tiết chứng từ đã duyệt thanh toán

+ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước

+ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng - Mẫu 1

+ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng - Mẫu 2

+ Bảng kê chứng từ thanh toán theo dự án

+ Bảng kê chứng từ thanh toán - TT161 - Theo tiểu mục _ Mẫu 1

+ Bảng kê chứng từ thanh toán - TT161 - Theo tiểu mục _ Mẫu 2

+ Bảng kê chứng từ thanh toán - TT161 - Theo mục

 

C. Sửa lỗi: 

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:

smartbooks.exe

report.exe

repolist.dat

KB_F02_3AH.frx

KB_F02_3AH.frt

KB_F02_3AH2.frx

KB_F02_3AH2.frt

KB_F02_3AH3.frx

KB_F02_3AH3.frt

KB_F02_3AH7.frx

KB_F02_3AH7.frt

KB_F01_SDKP.frx

KB_F01_SDKP.frt

KB_F02_SDKP.frx

KB_F02_SDKP.frt

KB_F02_SDKP2.frx

KB_F02_SDKP2.frt

KB_F02_3AH9.frx

KB_F02_3AH9.frt

KB_F02_3BH.frx

KB_F02_3BH.frt

KB_F02_3BH1.frx

KB_F02_3BH1.frt

KB_F02_3BH2.frx

KB_F02_3BH2.frt

KB_F02_3BH9.frx

KB_F02_3BH9.frt

KB_F02_3BH3.frx

KB_F02_3BH3.frt

KB_F02_3BH4.frx

KB_F02_3BH4.frt

KB_F02_3BH5.frx

KB_F02_3BH5.frt

KB_F02_3BH6.frx

KB_F02_3BH6.frt

KB_F02_3BH7.frx

KB_F02_3BH7.frt

KB_F02_3BH8.frx

KB_F02_3BH8.frt

KB_S75_H.frx

KB_S75_H.frt

KB_B01_KB.frx

KB_B01_KB.frt

KB_S01a_KB.frx

KB_S01a_KB.frt

KB_S01a_KB.frx

KB_S01a_KB.frt

KB_S01a_KB.frx

KB_S01a_KB.frt

KB_S01b_KB.frx

KB_S01b_KB.frt

KB_S01b_KB1.frx

KB_S01b_KB1.frt

KB_S01b_KB2.frx

KB_S01b_KB2.frt

KB_S01c_KB.frx

KB_S01c_KB.frt

KB_S01c_KB_2.frx

KB_S01c_KB_2.frt

KB_S01c_KB_1.frx

KB_S01c_KB_1.frt

KB_S01d_KB.frx

KB_S01d_KB.frt

KB_C2_03_NS.frx

KB_C2_03_NS.frt

KB_C2_03_NS2.frx

KB_C2_03_NS2.frt

KB_C2_03_NS3.frx

KB_C2_03_NS3.frt

KB_s01c_kb1.frx

KB_s01c_kb1.frt

KB_s01a_KB161.frx

KB_s01a_KB161.frt

KB_s01a_KB161_2.frx

KB_s01a_KB161_2.frt

KB_s01a_KB161_1.frx

KB_s01a_KB161_1.frt

KB_F02_3AH.xls

KB_F02_3AH2.xls

KB_F02_3AH3.xls

KB_F02_3AH7.xls

KB_F01_SDKP.xls

KB_F02_SDKP.xls

KB_F02_SDKP.xls

KB_F02_3AH9.xls

KB_F02_3BH.xls

KB_F02_3BH1.xls

KB_F02_3BH2.xls

KB_F02_3BH9.xls

KB_F02_3BH3.xls

KB_F02_3BH4.xls

KB_F02_3BH5.xls

KB_F02_3BH6.xls

KB_F02_3BH7.xls

KB_F02_3BH8.xls

KB_S75_H.xls

KB_B01_KB.xls

KB_S01a_KB.xls

KB_S01a_KB.xls

KB_S01a_KB.xls

KB_S01b_KB.xls

KB_S01b_KB1.xls

KB_S01b_KB2.xls

KB_S01c_KB.xls

KB_S01c_KB.xls

KB_S01c_KB.xls

KB_S01d_KB.xls

KB_c2_03_ns.xls

KB_c2_03_ns.xls

KB_c2_03_ns.xls

KB_S01a_KB161.xls

KB_S01a_KB161.xls

KB_S01a_KB161_1.xls

 

*******************************************************************************

Phiên bản 2014 - R03.00.04, phát hành ngày 04/02/2015

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tUnh năng nhập số liệu (đầu vào): 

- Sửa danh mục Nguồn vốn, Khoản chi, Loại nguồn vốn, Loại khỏan chi, CTMTQG, CTMT bổ sung, ngành

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra): 

- Thêm Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư hoàn thành - Mẫu 3 (Phần 2 chi tiết theo khỏan chi)

- Thêm Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư - Mẫu 2 (Chi tiết theo khỏan chi)

- Thêm Bảng đối chiếu tiền gửi kho bạc - Mẫu 2 (Sửa mẫu)

- Thêm Bảng xác nhận tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB tại KBNN - Excel

C. Sửa lỗi: 

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:

smartbooks.exe

report.exe

repolist.dat

dbsetup.dat

capital.dat

capitaltype.dat

expend.dat

expendtype.dat

convert.dbf

convert.cdx

program.dat

progadd.dat

sector.dat

f02_3ch_2.frx

f02_3ch_2.frt

pl07_kb.xls

 

*************************************************************************

Phiên bản 2014 - R03.00.03, phát hành ngày 10/01/2015

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tUnh năng nhập số liệu (đầu vào): 

- Sửa danh mục Nguồn vốn, Khoản chi

- Thêm danh mục CTMTQG, CTMT bổ sung, ngành

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra): 

- Thêm Bảng kê thanh toán chi phí quản lý

- Thêm mẫu giấy Sổ cái tài khoản, Sổ chi tiết tài khoản, Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng (loại hình đơn v~ 3)

C. Sửa lỗi: 

- Sửa mẫu Bảng đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:

smartbooks.exe

report.exe

layout.dat

repolist.dat

dbsetup.dat

capital.dat

capitaltype.dat

expend.dat

expendtype.dat

convert.dbf

convert.cdx

f02_3ch.frx

f02_3ch.frt

program.dat

progadd.dat

sector.dat

*************************************************************************

 

Phiên bản 2014 - R03.00.02, phát hành ngày 04/12/2014

 

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tUnh năng nhập số liệu (đầu vào): 

- Thêm chức năng Giấy rút dự toán (loại hình đơn v~ 3)

- Thêm chức năng Giấy cam kOt chi (loại hình đơn v~ 3)

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra): 

- Thêm Giấy rút dự toán

- Thêm Giấy cam kOt chi

- Thêm Bảng kê thanh toán chi phí quản lý

C. Sửa lỗi: 

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:

smartbooks.exe

report.exe

layout.dat

repolist.dat

reftype.dat

account3.dat

accountcategory3.dat

dbsetup.dat

convert.dbf

convert.cdx

s02d_h_hc.frx

s02d_h_hc.frt

s12_h_hc.frx

s12_h_hc.frt

s12a_h_hc.frx

s12a_h_hc.frt

s43a_h_hc.frx

s43a_h_hc.frt

 

*******************************************************************************

Phiên bản 2014 - R03.00.01, phát hành ngày 13/08/2014

 

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tUnh năng nhập số liệu (đầu vào): 

- Thêm chức năng đồng bộ dữ liệu lên Pabmis (XML)

 

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra): 

- Thêm báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư qua các năm _ Mẫu 3

- Thêm báo cáo theo thông tư 28:

+ Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

+ Bảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư

+ Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

+ Báo cáo tình hình thực hiện kO hoạch đầu tư 6 tháng, 12 tháng của các dự án đầu tư 

C. Sửa lỗi: 

 

 

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:

*******************************************************************************


Phiên bản 2014 - R02.9, phát hành ngày 09/08/2014

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Thêm phần Ghi chú ở danh mục dự án, nhà cung cấp để hướng dẫn cho việc nhập số dư đầu kỳ của TK 331, 241, 441
2. Thêm chức năng copy trên danh mục hợp đồng
3. Trong danh mục dự án, phần nhập số dư đầu kỳ, thêm cột Năm kế hoạch để tách số liệu lũy kế theo năm kế hoạch
4. Chức năng tìm kiếm chứng từ: thêm tìm kiếm theo Loại KH vốn, Giai đoạn vốn

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Kết xuất excel báo cáo Quyết toán chi phí quản lý dự án
2. Kết xuất excel Dự toán chi phí quản lý dự án
3. Giấy rút tiền mặt từ TK tiền gửi, khi in sắp xếp dòng không đúng thứ tự như lúc nhập
4. Thêm giấy đề nghị TTVĐT TT86 - Mẫu 3: cột lũy kế đã thanh toán, tạm ứng từ khởi công đến cuối kỳ trước: lấy số liệu theo dự án, hợp đồng
5. Tình hình thực hiện hợp đồng mẫu 3
6. Bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư năm

C. Sửa lỗi:
1. Báo cáo Bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu - TT86

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. report.exe
3. 01_QTQLDA.xls
4. 04_DTQLDA.xls
5. TT86_PL06.frx
6. TT86_PL06.frt
7. layout.dat
8. repolist.dat
9. searchfield.dat
10. searchfile.dat
11. searchcontract.dat

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R03.5.1, phát hành ngày 01/08/2012

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Trên màn hình nhập chứng từ, số dư đầu kỳ... thêm cột Giai đoạn vốn: chia ra 2 giai đoạn là 1- Chuẩn bị đầu tư, 2- Thực hiện dự án. Dùng để lấy số liệu lên báo cáo theo TT210
2. Loại kế hoạch thay đổi so với phiên bản cũ: 1- Năm trước, 2- Năm nay, 3- Kéo dài, 4- ứng trước

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Thêm mẫu báo cáo theo TT210: Mẫu CDT_01 thêm mẫu 2, mẫu CDT_03 thêm mẫu 2, cách lấy số liệu khác với mẫu 1. Đã cập nhật theo hướng dẫn mới sửa đổi của BTC: thêm cột 9a vào sau cột 9
2. Cho phép kết xuất excel các báo cáo tài chính theo dự án
3. Giấy đề nghị TT vốn đầu tư: cột Lũy kế đã thanh toán từ KC lấy thêm số dư đầu kỳ của TK 112 tiền gửi bảo hành.
Nếu đầu kỳ có số dư tiền gửi bảo hành thì nhập như sau: vào Danh mục HTTK, chọn TK tiền gửi bảo hành, bấm sửa, sang phần theo dõi chi tiết, tích vào cho phép nhập số lũy kế, đóng lại
Kích đúp vào TK tiền gửi để nhập số dư, lưu ý là cột nghiệp vụ chọn là Bảo hành. Nếu có tiền lãi thì nhập vào nhưng nghiệp vụ không chọn.
4. Khi xem báo cáo, một số chỉ tiêu quan trọng như Dự án, Hợp đồng, Nhà cung cấp, Tài khoản khi chọn có thể mất thời gian, ở phiên bản này cho phép kích đúp chuột vào sẽ xuất hiện màn hình tìm kiếm, thuận tiện hơn cho việc xem báo cáo.

C. Sửa lỗi:
1. Báo cáo Bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư năm - Phụ lục 07: lấy thiếu số dư đầu kỳ ở phần lũy kế

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. report.exe
3. CDT01_11.frx
4. CDT01_12.frt
5. CDT01_21.frx
6. CDT01_22.frt
7. CDT03_11.frx
8. CDT03_12.frt
9. CDT03_21.frx
10. CDT03_22.frt
11. B01_H1.xls
12. B01_CDT1.xls
13. B02_CDT1.xls
14. B03_CDT1.xls
15. B04_CDT1.xls
16. F02_CDT1.xls
17. F03C_CDT1.xls
18. F03D_CDT_3.xls
19. F03D_CDT_4.xls
20. F03D_CDT_5.xls
21. layout.dat
22. repolist.dat
23. dbinfo.dat
24. accountcategory.dat

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R03.5, phát hành ngày 10/07/2012

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Thêm báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng - Mẫu 3, trong nhóm báo cáo Hợp đồng: Số đã tạm ứng: PSNO331: nghiệp vụ tạm ứng (1), Số đã thanh toán: PSNO331 nghiệp vụ thanh toán (2), Số giữ bảo hành: PSCO441  nghiệp vụ là bảo hành (3), Số đã giải ngân:  (1+2+3)

C. Sửa lỗi:
1. Tổng hợp tình hình công nợ: số A-B chấp nhận thanh toán lấy PSDU(2411,3312)
2. Giấy đề nghị thanh toán VĐT - TT86, khi chỉ nhập nghiệp vụ thu hồi, nhập 2 nguồn, lên thiếu số đề nghị kỳ này

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. report.exe
3. WB105_2.frx
4. WB105_2.frt
5. repolist.dat
6. layout.dat
7. dbinfo.dat
8. dbsetup.dat
9. C3_02_NS.frx
10. C3_02_NS.frt
11. C2_03_NS4.frx
12. C2_03_NS4.frt
13: project.frx
14: project.frt
15. F03A_CDT1.frx
16. F03A_CDT1.frt
17. F03A_CDT2.frx
18. F03A_CDT2.frt
19. F03A_CDT3.frx
20. F03A_CDT3.frt
21. F03B_CDT1.frx
22. F03B_CDT1.frt
23. F03B_CDT2.frx
24. F03B_CDT2.frt
25. F03B_CDT3.frx
26. F03B_CDT3.frt

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R03.3, phát hành ngày 29/06/2012

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Thêm báo cáo tổng hợp tình hình công nợ - Mẫu 3: nếu không chọn hợp đồng, nội dung hợp đồng, công việc thực hiện lấy theo khoản chi

C. Sửa lỗi:
1.  Sửa lỗi giấy đề nghị TT VĐT TT86: cột số lũy kế đã thanh toán, tạm ứng: lấy thêm nghiệp vụ bảo hành
- Lưu ý, các dữ liệu cũ, muốn lên số bảo hành được thì ở chứng từ giấy rút vốn đầu tư phải chọn lại nghiệp vụ là bảo hành
- ở bản này mới tự động sinh ra nghiệp vụ là bảo hành, bản trước sinh ra nghiệp vụ là thực chi

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. report.exe
3. qtda07_2.frx
4. qtda07_2.frt

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R03.2, phát hành ngày 04/06/2012

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Tăng độ dài trường mã số thuế lên 50 ký tự.
2. Trên màn hình nhập chứng từ, thêm chức năng kê các chứng từ sinh đồng thời, thuận tiện cho việc tìm, in và sửa các chứng từ sinh đồng thời.
3. Sửa phần giao diện nhập chứng từ, ẩn các cột không cần thiết.

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Trên các chứng từ có trường mã số thuế, tăng độ dài lên 50 ký tự

C. Sửa lỗi:
1. Lỗi tính khấu hao tài sản cố định, trong trường hợp thay đổi giá trị, tỷ lệ tính khấu hao, chức năng tính khấu hao vẫn tính theo tỷ lệ và giá trị cũ.

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. dbinfo.dat
3. layout.dat

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R03.1, phát hành ngày 03/05/2012

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Danh mục hồ sơ, văn bản pháp lý: thêm trường Mã tự động: tự động sinh ra khi thêm mới. Trường Số văn bản: cho phép nhập trùng, không phải là duy nhất vì có trường hợp quyết định không có đuôi năm, các năm có thể cùng có một số quyết định.

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Giấy rút vốn đầu tư: phần nộp thuế GTGT theo: mã chương, mã NDKT lấy trong danh mục nhà cung cấp

C. Sửa lỗi:

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. report.exe
3. C3_01_NS4.frx
4. C3_01_NS4.frt
5. C3_01_NS5.frx
6. C3_01_NS5.frt
7. qtda_02.frx
8. qtda_02.frt
9. qtda_02_1.frx
10. qtda_02_1.frt
11. qtda_02_2.frx
12. qtda_02_2.frt

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R03.0, phát hành ngày 21/04/2012

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Khi nhập giấy đề nghị, các chứng từ sinh ra từ giấy đề nghị nếu sửa đôi khi sắp xếp không theo thứ tự

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Kết xuất các bảng kê chứng từ trên màn hình Thanh toán tạm ứng \ Kho bạc duyệt ra excel
2. Sổ nhật ký chung: cho phép chọn dự án
3. Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại: cho phép chọn dự án
4. Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo dự án: cho phép chọn tài khoản
5. Giấy nộp trả vốn đầu tư, thêm trường tài khoản ngân hàng lấy theo tài khoản tiền gửi khi nộp trả bằng tiền gửi

C. Sửa lỗi:
1. Giấy đề nghị thanh toán VĐT: cột lũy kế số đã thanh toán từ khởi công đến trước kỳ này: lấy thiếu số bảo hành công trình
2. Nhập giấy đề nghị trong trường hợp ngày hạch toán < ngày bắt đầu hạch toán báo lỗi
3. Nhập giấy đề nghị trong trường hợp năm của ngày hạch toán trên chứng từ < năm của ngày hạch toán trên phần mềm báo lỗi
4. Sổ chi phí đầu tư xây dựng, sổ chi tiết nguồn vốn đầu tư

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. report.exe
3. dbinfo.dat
4. repolist.dat
5. S03A_H.frx
6. S03A_H.frt
7. S04_H.frx
8. S04_H.frt
9. B03_KB.xls
10. S01D_KB.xls
11. S01D_KB_1.xls
12. S01D_KB_2.xls
13. S01D_KB_3.xls

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R02.9, phát hành ngày 07/04/2012

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Khi nhập chứng từ, nếu tài khoản theo dõi theo tài sản, vật tư, trong trường hợp cho phép nhập chứng từ trùng vẫn bắt buộc chọn vật tư, tài sản. Nếu không chọn, khi tạo CSDL mới từ năm trước sẽ bị sai số dư đầu kỳ

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Thêm Sổ chi phí ban quản lý dự án mẫu ngang (2 tờ), cho phép kết xuất ra excel
2. Cho phép kết xuất excel liệt kê chứng từ trên màn hình tìm kiếm chứng từ

C. Sửa lỗi:

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. dbinfo.dat
3. repolist.dat
4. layout.dat
5. S16_CDT.xls
6. S16_CDT_1.xls
7. S16_CDT_2.xls
8. S16_CDT_1.frx
9. S16_CDT_1.frt
10. S16_CDT_2.frx
11. S16_CDT_2.frt

*********************************************************************

Phiên bản 2011 - R02.8, phát hành ngày 28/03/2012

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Thêm trường "Là nhà thầu ngoại tỉnh" trên màn hình nhập Nhà cung cấp

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Giấy rút vốn đầu tư theo công văn 17848: nếu nhà thầu là nhà thầu ngoại tỉnh, sẽ thể hiện thêm thông tin địa điểm xây dựng của dự án
2. Thêm Sổ chi phí ban QLDA - Mẫu 2: thể hiện số phát sinh theo khoản chi trong kỳ, không lấy số đầu kỳ
3. Thêm Sổ chi phí đầu tư xây dựng - Mẫu 3: thể hiện số dư đầu kỳ, phát sinh, lũy kế, cuối kỳ chi tiết đến từng khoản chi
4. Nhóm báo cáo Quyết toán chi phí quản lý dự án, cho phép xem theo dự án.
5. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư - TT86 - Mẫu 2: cho phép in phần Kho bạc Nhà nước ghi
6. Liệt kê chứng từ: cho phép xuất ra excel
7. Trên màn hình Thanh toán tạm ứng -> Kho bạc duyệt: cho phép lọc theo tài khoản có (Dùng trong trường hợp in bảng kê thanh toán chi phí QLDA từ TK tiền gửi, cần phải lọc theo TK tiền gửi)

C. Sửa lỗi:
1. Nhóm báo cáo Công nợ: khi xem chi tiết theo 3311 hoặc 3312 không lên nghiệp vụ thu hồi tạm ứng
2. Bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư - TT86: lấy số liệu sai một số chỉ tiêu
3. Ngày văn bản trên màn hình Giấy đề nghị bị lỗi không nhập được
4. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, khi xem và nhập số liệu vào một số chỉ tiêu không tự động lên thì lần sau xem lại phải nhập lại
5. In giấy ủy nhiệm chi, không lên mã ĐVQHNS trong trường hợp loại đối tượng là đối tượng khác
6. Khi nhập giấy đề nghị, nếu chỉ nhập 1 dòng nghiệp vụ thu hồi thì không in được giấy đề nghị
7. In giấy đề nghị thanh toán tạm ứng: cột Số dư tạm ứng tính sai trong trường hợp có tạm ứng và thu hồi đầu kỳ nhập trong công nợ đầu kỳ của Nhà cung cấp

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. dbinfo.dat
3. repolist.dat
4. vourcherlist.xls
5. C3_01_NS4.frx
6. C3_01_NS4.frt
7. C3_01_NS5.frx
8. C3_01_NS5.frt
9. 01_QTQLDA.frx
10. 01_QTQLDA.frt
11. 02_QTQLDA.frx
12. 02_QTQLDA.frt
13. 03_QTQLDA.frx
14. 03_QTQLDA.frt

*********************************************************************

Phiên bản 2011 - R02.7, phát hành ngày 06/03/2012

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Trên danh mục TSCĐ, thêm chức năng cho phép ghi sổ tất cả chứng từ đầu kỳ của tài sản cố định
2. Thêm tùy chọn cho phép Khóa số dư đầu kỳ của dự án: thay đổi tùy chọn này vào Hệ thống\Thông tin về CSDL..., thiết lập giá trị là TRUE hoặc FALSE
3. Thêm tùy chọn cho phép Khóa số dư đầu kỳ của nhà cung cấp: thay đổi tùy chọn này vào Hệ thống\Thông tin về CSDL..., thiết lập giá trị là TRUE hoặc FALSE

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Thêm mẫu giấy rút dự toán kiêm lĩnh tiền mặt, và kiêm chuyển khoản. Cho phép in trên phiếu thu, giấy rút vốn. (đây là mẫu của hành chính sự nghiệp, nhưng có đơn vị là Ban QLDA lại dùng)

C. Sửa lỗi:
1. Sổ chi tiết tài khoản, dự án ngừng theo dõi vẫn lên số liệu
2. Sửa lỗi nhập số dư đầu kì của dự án, nhà cung cấp
3. Bảng chi tiết cân đối tài khoản, dự án ngừng theo dõi vẫn lên số liệu; lỗi khi tích vào dự án, xem báo cáo lên cả theo công việc
4. Báo cáo quyết toán chi phí ban quản lý dự án: sửa cột quyết toán không lên số liệu
5. Dự toán chi phí ban quản lý dự án: sửa cột thực hiện không lên số liệu

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. dbinfo.dat
3. repolist.dat
4. c2_02_ns.frx
5. c2_02_ns.frt
6. c2_02_ns1.frx
7. c2_02_ns1.frt
8. report.exe
9. s43b_h.frx
10. s43b_h.frt

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R02.6, phát hành ngày 21/02/2012

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Cập nhật công văn số 17848/BTC-TCT ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2011
2. Trên màn hình nhập chi tiết nhà cung cấp, phần thông tin chung: bỏ Mã chương, Mã nội dung kinh tế của nhà cung cấp
3. Trên màn hình nhập chi tiết đối tượng khác: thêm loại đối tượng là Cơ quan quản lý thu thuế; thêm Mã chương, Mã ngành KT, Mã nội dung kinh tế của đối tượng khác
4. Trên Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư: nếu có thuế GTGT, phần mềm yêu cầu chọn đối tượng để nộp thuế;
 đối tượng để nộp thuế phần mềm sẽ lọc theo loại đối tượng là Cơ quan quản lý thu thuế. Cho phép sinh chứng từ nộp thuế cả với nghiệp vụ Tạm ứng, trước đó chỉ cho phép với nghiệp vụ Thanh toán hoặc thực chi

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. "Bảng cân đối kế toán" lập 2 mẫu theo yêu cầu của các đơn vị có nhu cầu quản lý khác nhau
- Mẫu 1: chỉ tiêu Trả trước cho người bán ,Phải trả nhà cung cấp lấy từ TK 331
- Mẫu 2: chỉ tiêu Trả trước cho người bán lấy từ TK 3311, còn chỉ tiêu Phải trả nhà cung cấp lấy từ TK 3312

C. Sửa lỗi:
1. Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, HMCT: khi có số dư đầu kỳ các chỉ tiêu lấy bị trùng lên gấp đôi: chỉ phát hiện ra lỗi khi oApp.dStartDate bị thay đổi

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. dbinfo.dat
3. report.exe
4. c3_01_ns4.frx
5. c3_01_ns4.frt
6. c1_02_ns.frx
7. c1_02_ns.frt
8. Template\ReportDBC\B01_CDT.dbf,cdx

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R02.5, phát hành ngày 10/02/2012

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Cập nhật công văn số 17848/BTC-TCT ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2011
 Trên màn hình nhập giấy Đề nghị TT vốn đầu tư: thêm cột thuế GTGT
2. Trên màn hình nhập chi tiết nhà cung cấp, phần công nợ đầu kỳ, thêm nút <>: cho phép ghi sổ lại số dư đầu kỳ của tất cả nhà cung cấp
3. Trên màn hình nhập chi tiết dự án, phần khối lượng lũy kế đầu kỳ, thêm nút <>: cho phép ghi sổ lại số dư đầu kỳ của tất cả dự án
4. Trên màn hình nhập chi tiết nhà cung cấp, phần thông tin chung: thêm Mã chương, Mã nội dung kinh tế của nhà cung cấp
5. Trên Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư: nếu có thuế GTGT, phần mềm yêu cầu chọn đối tượng để nộp thuế;
  đối tượng để nộp thuế phần mềm sẽ lọc theo loại đối tượng là Kho bạc, Ngân hàng.

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Thêm mẫu "Giấy rút vốn đầu tư - Theo công văn 17848"
2. Kết xuất excel "Báo cáo số liệu giải ngân theo giai đoạn của dự án"
3. Kết xuất excel "Bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư năm - TT86"
4. Sửa mẫu Giấy đề nghị Thanh toán vốn đầu tư theo TT86: sửa các biến trên report: vào menu Report\Variables; sửa trường Thuế giá trị gia tăng: TaxAmount thành TotalTaxAmount

C. Sửa lỗi:
1. Tự động tính khấu hao TSCĐ: giá trị còn lại nhỏ hơn khấu hao hàng năm, phần mềm phải tính khấu hao giá trị còn lại

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. dbinfo.dat
3. layout.dat
4. C3_01_NS4.frx
5. C3_01_NS4.frt
6. report.exe
7. repolist.dat
8. bq_012.xls
9. TT86_PL06.xls
10. B01_KB01_86.frx
111. B01_KB01_86.frx

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R02.4, phát hành ngày 28/12/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
 Trên màn hình nhập giấy đề nghị TT vốn đầu tư:
1. Khi lập giấy ĐN có thuế GTGT sẽ yêu cầu chọn Đối tượng (là cơ quan thuế phải nộp), để sinh ra giấy rút vốn có chọn sẵn đối tượng.
2. Thêm trường Mã số ĐVQHNS vào danh mục Đối tượng khác
3. Sửa lỗi khi nhập thanh toán, thu hồi, bảo hành có nhiều nguồn, nhiều khoản chi bị sai
4. Thêm "Bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư năm - Phụ lục 07" trong nhóm báo cáo kho bạc (theo yêu cầu của SBC_HCM)
5. Sửa "Bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư năm - TT86": phần Số liệu của kho bạc tính sẵn giống phần của chủ đầu tư

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Sửa giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước: thêm các thông tin về cơ quan thuế, TK tạm thu, nơi mở, mã số của cơ quan thuế,

C. Sửa lỗi:

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. dbinfo.dat
3. layout.dat
4. C1_02_NS.frx
5. C1_02_NS.frt
6. B01_KB_01_86.frx
7. B01_KB_01_86.frt
8. B01_KB_01_86_1.frx
9. B01_KB_01_86_1.frt
10. report.exe
11. PL07_KB1.frx
12. PL07_KB1.frt
13. PL07_KB1.xls
14. Template\ReportDBC\
15. Repolist.dat


*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R02.3, phát hành ngày 02/12/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Trên giấy đề nghị TT vốn đầu tư: khi lập giấy có nhiều nguồn, sẽ sinh ra nhiều giấy rút, chứng từ thu hồi tương ứng với nguồn đó (phiên bản trước chỉ cho phép nhập 1 nguồn)
2. Trên giấy đề nghị TT chi phí ban: khi có nghiệp vụ thu hồi sẽ lấy lên dòng thu hồi trên giấy đề nghị (phiên bản trước không có số thu hồi)
3. Trên giấy đề nghị TT chi phí ban: khi chọn tài khoản nợ là TK tiền mặt sẽ sinh ra phiếu thu (phiên bản trước chỉ sinh ra giấy rút -> không in được giấy rút vốn kiêm lĩnh tiền mặt)

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Giấy nộp trả vốn đầu tư: cho phép hiện tài khoản thanh toán hoặc tạm ứng tùy theo sửa mẫu

C. Sửa lỗi:

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. dbinfo.dat

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R02.2, phát hành ngày 21/11/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Thêm Bảng kê chứng từ chi phí QLDA - mẫu 4 (theo loại khoản, mục/ tiểu mục): đáp ứng yêu cầu của SBC_HCM
2. Thêm Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (in trên màn hình Giấy rút vốn, trong trường hợp nộp thuế thay cho nhà thầu)
3. Trên giấy báo nợ, khi chọn đối tượng là nhân viên ( trường hợp chuyển tiền cho nhân viên), cho phép hiển thị TK ngân hàng của nhân viên
4. Tự động lập chứng từ kết chuyển, quyết toán: không có năm KH vốn, loại KH vốn, tổng số tiền

C. Sửa lỗi:
1. Trên màn hình Đề nghị thanh toán ở phần thanh toán Chi phí ban: khi xem mẫu 1 sắp xếp và tính tổng không đúng
2. Báo cáo Tổng hợp quyết toán chi phí quản lý dự án:
- Kinh phí đề nghị chuyển kỳ sau: DuCK(111) + DuCK(112), khoản chi chi phí quản lý
- Lấy số quyết định trên màn hình nhập dự toán chi ban
- Liệt kê theo 18 khoản chi chi phí ban
3. Kết xuất excel thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, HMCT
4. Kết xuất excel quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, HMCT
5. Khi in giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, phần kho bạc ghi nếu chọn nghiệp vụ thực chi bị gạch chéo cả 2 ô
6. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành: Cho phép in theo nguồn vốn tổng hợp hoặc chi tiết
7. Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, HMCT: không phần kết chuyển chi phí ban
8. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình
9. Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán
10. Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng lên không đúng số đã thanh toán

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. dbinfo.dat
3. repolist.dat
4. S01d_kb_3.frx
5. S01d_kb_3.frt
6. C1_02_ns.frx
7. C1_02_ns.frt
8. F03A_CDT3.xls
9. F03B_CDT3.xls
10. 01_QTQLDA.frx
11. 01_QTQLDA.frt
12. B01_KB01_86 (2 mẫu)
13. B01_KB01_a (4 mẫu)
14. 01_qtqlda.frx
15. 01_qtqlda.frt
16. report.exe

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R02.1, phát hành ngày 25/10/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Thêm trường Loại kế hoạch vốn trên màn hình nhập chứng từ:
 Loại KH vốn = 1: Kéo dài (Năm trước)
 Loại KH vốn = 2: Năm kế hoạch (Năm nay)
 Loại KH vốn = 3: ứng trước (Năm sau)
2. Thêm loại nguồn vốn là "Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ" để xác định loại nguồn trái phiếu chính phủ trên báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Thêm Bảng đối chiếu dự toán ngân sách tại kho bạc - Phần 1: Tổng hợp tình hình dự toán
2. Thêm Bảng đối chiếu dự toán ngân sách tại kho bạc - Phần 2: Chi tiết dự toán đã rút - theo mục
3. Thêm Bảng đối chiếu dự toán ngân sách tại kho bạc - Phần 2: Chi tiết dự toán đã rút - theo tiểu mục
4. Thêm: Nhóm báo cáo Quyết toán vốn đầu tư XDCB: có 4 mẫu: CDT_01, CDT_02, CDT_03, CDT_04

C. Sửa lỗi:
1. Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư hoàn thành: Phần II - Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: Cột 5= Cột 4 - Cột 3
2. Bỏ bảng tính kinh phí QLDA sử dụng trong năm KH (mẫu cũ, không theo TT10)
3. Dự toán chi phí QLDA: liệt kê theo 18 khoản chi
4. Báo cáo Chi phí khác: cột Thực hiện, lũy kế lấy sai, phải trừ nghiệp vụ kết chuyển, quyết toán
5. Trên màn hình nhập chứng từ, chọn hợp đồng không có, kích đúp vào cột hợp đồng, chọn 1 hợp đồng bất kì báo lỗi
6. Báo cáo quyết toán chi phí ban quản lý: cột quyết toán bị gấp đôi do chưa lọc nghiệp vụ quyết toán và kết chuyển

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. dbinfo.dat
3. repolist.dat
4. report.exe
5. cdt_01.frx
6. cdt_01.frt
7. cdt_01_2.frx
8. cdt_01_2.frt
9. cdt_02.frx
10. cdt_02.frt
11. cdt_02_2.frx
12. cdt_02_2.frt
13. cdt_03.frx
14. cdt_03.frt
15. cdt_03_2.frx
16. cdt_03_2.frt
17. cdt_04.frx
18. cdt_04.frt
19. cdt_04_2.frx
20. cdt_04_2.frt
21. f02_3ah.frx
22. f02_3ah.frt
23. f02_3ah2.frx
24. f02_3ah2.frt
25. f02_3ah3.frx
26. f02_3ah3.frt
27. cdt_01.xls
28. cdt_02.xls
29. cdt_03.xls
30. cdt_04.xls
31. f02_3ah.xls
32. f02_3ah2.xls
33. f02_3ah3.xls
34. Convert.dbf
35. Convert.cdx

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R02.0, phát hành ngày 11/10/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Sửa chức năng nhập số dư đầu kỳ trong DM dự án, nhà cung cấp: lưu theo từng dự án, từng nhà cung cấp
2. Sửa chức năng sao lưu dữ liệu: hiện tại 1 ngày phần mềm sao lưu 1 file, nên khi thoát phần mềm nhiều lần trong 1 ngày thì bị ghi đè lên, nhiều trường hợp file dữ liệu hiện tại bị lỗi, dẫn đến sao lưu bị lỗi, không phục
hồi được dữ liệu của ngày đó, phải phục hồi từ ngày trước đó. Phiên bản này đã sửa chức năng này: cho phép lưu nhiều file khác nhau, ví dụ: DATA201120111010.zip, DATA201120111010(1).zip, DATA201120111010(2).zip.
Mỗi lần thoát sẽ sinh ra một file, file có chỉ số cao nhất là file mới nhất
3. Sửa chức năng tự động tính khấu hao: đối với kỳ tính khấu hao là năm, điều kiện kiểm tra tài sản còn hạn sử dụng theo năm (trước đó theo tháng). Khi tính khấu hao kỳ cuối giá trị khấu hao = giá trị còn lại

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Giấy rút vốn đầu tư kiêm chuyển khoản - mẫu 1: Phần nội dung giãn theo kích thước khổ giấy
2. Giấy rút vốn đầu tư kiêm chuyển khoản - mẫu 2: Phần nội dung không giãn theo kích thước khổ giấy
3. Giấy rút vốn đầu tư kiêm lĩnh tiền mặt - mẫu 1: Phần nội dung giãn theo kích thước khổ giấy
4. Giấy rút vốn đầu tư kiêm lĩnh tiền mặt - mẫu 2: Phần nội dung không giãn theo kích thước khổ giấy

C. Sửa lỗi:

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. dbinfo.dat
3. repolist.dat
4. c3_01_ns.frx
5. c3_01_ns.frt
6. c3_01_ns1.frx
7. c3_01_ns1.frt
8. c3_01_ns2.frx
9. c3_01_ns2.frt
10. c3_01_ns3.frx
11. c3_01_ns3.frt

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R01.9, phát hành ngày 21/09/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Trên màn hình nhập giấy Đề nghị TT VĐT thêm ô nhập thuế GTGT, thêm cột TK nợ (để chọn TK nợ cho định khoản thuế)
     Phần mềm sẽ sinh ra giấy rút vốn đầu tư nộp thuế cho cơ quan thuế, tuy nhiên người dùng vẫn phải vào giấy rút vốn và sửa, chọn cơ quan thuế khai báo ở đối tượng khác rồi mới in được giấy RVĐT nộp thuế
2. Kiểm tra hợp lệ trước khi lưu Dự án, Nhà cung cấp (chọn thiếu thông tin sẽ không cho lưu)

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Giấy đề nghị TT VĐT theo 86 - mẫu 1
2. Thêm giấy đề nghị thanh toán tạm ứng mẫu C2_03_NS trên màn hình Giấy đề nghị thanh toán VĐT (in trong trường hợp có nghiệp vụ thu hồi, vốn ngân sách nhà nước)

C. Sửa lỗi:
1. Số lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước thiếu số lũy kế của 3312: đã sửa
2. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (C3-02/NS): số dư tạm ứng tính theo Dự án, Nhà cung cấp, Hợp đồng (trước đây không theo hợp đồng)

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. b01_kb01_86.frx
3. b01_kb01_86.frt
4. layout.dat
5. dbinfo.dat
6. repolist.dat
7. c2_03_ns4.frx
8. c2_03_ns4.frt

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R01.8, phát hành ngày 20/09/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Thêm tùy chọn cho phép tự động sinh/không sinh chứng từ giấy rút vốn, chứng từ thu hồi tạm ứng, giấy rút vốn bảo hành từ giấy Đề nghị TT vốn đầu tư
- Thiết lập mặc định là cho phép tự động sinh: người dùng nhập Giấy đề nghị, phần mềm sinh ra chứng từ khác
- Nếu thiết lập là không cho phép sinh: thì người dùng phải nhập giấy đề nghị, tự nhập giấy rút, chứng từ thu hồi...
2. Trong trường hợp người dùng sửa Giấy đề nghị và lưu sẽ xuất hiện thông báo hỏi có muốn xóa chứng từ cũ và sinh lại không.. để người dùng chọn.
     Vì có trường hợp người dùng đã sửa giấy rút vốn hoặc chứng từ thu hồi.., khi sửa giấy đề nghị bị mất, và sinh lại chứng từ khác.
3. Thêm chức năng tìm kiếm và thay thế Nhà cung cấp

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Sửa tất cả các mẫu báo cáo: phần Ngày tháng
2. Thêm báo cáo Tình hình thực hiện hợp đồng - Mẫu 2 (theo dự án)
3. Thêm Giấy Đề nghị TT vốn đầu tư - TT86 - Mẫu 2 (để trống phần thuế GTGT)

C. Sửa lỗi:
1. Sửa một số lỗi về quy tắc quan hệ: khi sửa một số danh mục, trên chứng từ không sửa theo.

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. SmartBooks.exe
2. report.exe
3. createdbms.krt
4. repolist.dat
5. dbinfo.dat
6. Tất cả các file report

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R01.7, phát hành ngày 31/08/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Năm kế hoạch sinh tự động = năm hiện tại
2. Thêm chức năng chọn mẫu bảng kê trên màn hình Kho bạc duyệt
3. Thêm chức năng "Quản trị báo cáo" trên màn hình hệ thống: cho phép sửa tên báo cáo, cho phép sử dụng/ngừng sử dụng, cho phép hiển thị trên màn hình nền...
4. Cho phép chọn Số nghiệm thu trên màn hình nhập giấy đề nghị TT VĐT, lọc theo dự án đã chọn

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Thêm Bảng kê chứng từ thanh toán chi phí BQL - Mẫu 1,2,3
2. Thêm Bảng kê chứng từ đề nghị thanh toán chi phí BQL - Mẫu 1,2,3
3. Thêm Bảng kê chứng từ đã duyệt thanh toán chi phí BQL - Mẫu 1,2,3
4. Thêm Phiếu thu - Mẫu 4: Nhiều dòng
5. Thêm Phiếu chi - Mẫu 4: Nhiều dòng
6. Thêm Bảng tính lương năm (Mẫu 03/DT-QLDA) theo TT10
7. Sửa báo cáo Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (09/QTDA): lỗi không lên đơn vị sử dụng ở phần tài sản hình thành qua đầu tư

C. Sửa lỗi:
1. Bảng kê thanh toán chi phí ban QLDA từ TK tiền gửi: chỉ lấy chứng từ tiền gửi (lỗi: trước đó không lọc riêng tiền gửi mà lấy tất)

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. report.exe
3. S01d_kb.frx
4. S01d_kb.frt
5. S01d_kb_1.frx
6. S01d_kb_1.frt
7. 01_tt4.frx
8. 01_tt4.frt
9. 02_tt4.frx
10. 02_tt4.frt
11. syspermision.dat
12. repolist.dat
13. dbinfo.dat
14. 03_DTQLDA.frx
15. 03_DTQLDA.frt
17. S01d_kb_2.frx
18. S01d_kb_2.frt
19. qtda_09.frx
20. qtda_09.frt

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R01.6, phát hành ngày 29/08/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Sửa cột nghiệp vụ "Thanh toán" thành "Thanh toán tạm ứng"
2. Bỏ nút Lập phiếu thu trên màn hình Kho bạc duyệt

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):

C. Sửa lỗi:

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. vouchertype.dat

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R01.5, phát hành ngày 19/08/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Sửa giao diện thanh toán tạm ứng:
- Cột dự toán: DUNO(008) + PSNO(008)
- Cột thực chi: PSCO(441), nghiệp vụ là Thực chi
- Cột Đề nghị TT Thực chi: PSNO(642), tình trạng là đã đề nghị, kho bạc chưa duyệt, nghiệp vụ là Thực chi
- Cột Đề nghị TT tạm ứng:  PSNO(642), tình trạng là đã đề nghị, kho bạc chưa duyệt, nghiệp vụ là Thanh toán tạm ứng
- Cột Đã tạm ứng: PSCO(441), nghiệp vụ là Tạm ứng
- Cột đã thanh toán tạm ứng: PSNO(642), tình trạng là kho bạc đã duyệt, nghiệp vụ là Thanh toán tạm ứng
- Cột số dư tạm ứng: Cột số đã tạm ứng - Cột đã thanh toán tạm ứng

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Thêm mẫu "Giấy đề nghị TT tạm ứng chi BQL - Mẫu 4: Lấy tổng hợp, không lấy chi tiết, kèm theo bảng kê trích chi phí ban QLDA
2. Thêm "Bảng kê trích chi phí BQLDA năm", in trên màn hình nhập Giấy đề nghị thanh toán chi phí BQL
3. Thêm mẫu "Giấy nộp trả vốn đầu tư C3-05/NS" vào màn hình giấy báo có
4. Sửa báo cáo "Tổng hợp quyết toán chi phí ban QLDA": Giá trị phân bổ: lấy PSNO(642) của từng năm (bản cũ thì chia theo tỷ lệ khối lượng hoàn thành)
5. Sửa Thuyết minh báo cáo tài chính: cho phép lưu số liệu theo kỳ báo cáo

C. Sửa lỗi:
1. Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (mẫu 09/QTDA)
2. Chi phí đầu tư đề nghi quyết toán theo công trình, hạng mục công trình - mẫu 1 (mẫu 04/QTDA)

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. dbinfo.dat
3. repolist.dat
4. BANGKE_TRICH_A.frx
5. BANGKE_TRICH_A.frt
6. report.exe
7. C3_05_NS.frx
8. C3_05_NS.frt

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R01.4, phát hành ngày 17/08/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Thêm chức năng lập giấy đề nghị TT tạm ứng chi BQL trên màn hình ngân sách
2. Sửa chức năng Thanh toán tạm ứng, lập bảng kê chi phí BQL
3. Sửa chức năng tìm kiếm và thay thế, cho phép tìm kiếm và thay thế theo nhiều tiêu thức
4. Sửa chức năng chuyển đổi dữ liệu từ phiên bản cũ lên phiên bản mới: cập nhật số dư đầu kỳ TK 241,441,331 vào Danh mục Dự án và Nhà cung cấp
5. Sửa chức năng tạo CSDL từ năm trước: cập nhật số dư đầu kỳ TK 241,441,331 vào Danh mục Dự án và Nhà cung cấp
6. Thêm nghiệp vụ "Thực chi" vào cột Nghiệp vụ trên màn hình nhập chứng từ

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Chỉnh sửa lại một số mẫu báo cáo QTDA theo TT19
2. Thêm mẫu "Giấy đề nghị TT tạm ứng chi BQL - Mẫu 1:
 - Lũy kế giá trị khối lượng nghiệm thu: Lũy kế có 441 từ khởi công đến kỳ này (khoản chi là chi phí ban) + Số tiền trên giấy đề nghị (A)
 - Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị TT: (A) - (Lũy kế nợ 642, kho bạc đã duyệt = .T., khoản chi là chi phí ban)
3. Thêm mẫu "Giấy đề nghị TT tạm ứng chi BQL - Mẫu 2:
 - Lũy kế giá trị khối lượng nghiệm thu: Lũy kế có 441 từ khởi công đến kỳ này (khoản chi là chi phí ban)
 - Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị TT: 0
4. Thêm mẫu "Giấy đề nghị TT tạm ứng chi BQL - Mẫu 3:
5. Thêm mẫu "Giấy đề nghị TT tạm ứng chi BQL - Mẫu 4:
6. Sửa mẫu "Giấy rút vốn đầu tư kiêm Chuyển khoản"
7. Sửa mẫu "Giấy rút vốn đầu tư kiêm Lĩnh tiền mặt"
8. Thêm mẫu "Giấy đề nghị thanh toán VĐT - TT86", sửa theo thông tư 86-2011
9. Thêm "Bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư năm" vào nhóm báo cáo kho bạc, theo thông tư 86-2011

C. Sửa lỗi:

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. dbinfo.dat
3. repolist.dat
4. layout.dat
5. dbsetup.dat
6. reftype.dat
7. vouchertype.dat
8. B01_KB01_2.frx
9. B01_KB01_2.frt
10. B01_KB01_A.frx
11. B01_KB01_A.frt
12. B01_KB01_A1.frx
13. B01_KB01_A1.frt
14. B01_KB01_A2.frx
15. B01_KB01_A2.frt
16. B01_KB01_A3.frx
17. B01_KB01_A3.frt
18. B01_KB01_86.frx
19. B01_KB01_86.frt
20. tt86_pl06.frx
21. tt86_pl06.frt
22. S201.frx
23. S201.frt
24. S202.frx
25. S202.frt
26. qtda_10.frx
27. qtda_10.frt
28. c3_02_ns.frx
29. c3_02_ns.frt

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R00.9, phát hành ngày 27/06/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Thêm trường "Là phụ lục HĐ" trên màn hình nhập hợp đồng -> trên giấy đề nghị TT VĐT thêm dòng căn cứ Phụ lục HĐ số.... ngày....

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Kết xuất excel báo cáo quyết toán dự án theo TT 19

C. Sửa lỗi:
1. Trên màn hình nhập chứng từ, thêm nhà cung cấp bằng phím tắt báo lỗi "File in use"
2. Trên giấy đề nghị, nhập 2 dòng, khác nhau khoản chi, nguồn vốn -> sinh giấy rút vốn sai

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. dbinfo.dat
3. qtda_01.xls
4. qtda_02.xls
5. qtda_03.xls
6. qtda_03_1.xls
7. qtda_04.xls
8. qtda_04_1.xls
9. qtda_05.xls
10. qtda_05_1.xls
11. qtda_06.xls
12. qtda_06_1.xls
13. qtda_07.xls
14. qtda_07_1.xls
15. qtda_08.xls
16. qtda_09.xls
17. report.exe

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R00.8, phát hành ngày 20/06/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):

C. Sửa lỗi:
1. Sửa lỗi phân quyền: phần tiền gửi, thiếu phần phân quyền cho "Thanh toán tạm ứng"

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. syspermission.dat

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R00.7, phát hành ngày 13/06/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Cho phép căn chỉnh vị trí dòng bản quyền trên tiêu đề báo cáo

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):

C. Sửa lỗi:

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. dbinfo.dat
3. landscape.frx
4. landscape.frt
5. portrait.frx
6. portrait.frt

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R00.6, phát hành ngày 28/05/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):

C. Sửa lỗi:

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. dbinfo.dat

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R00.5, phát hành ngày 25/05/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Thêm "Bảng kê chứng từ chi phí QLDA" vào nhóm báo cáo kho bạc (3 Mẫu)
2. Thêm "Bảng kê thanh toán chi phí QLDA từ tài khoản tiền gửi" vào nhóm báo cáo kho bạc

C. Sửa lỗi:
1. Phân quyền bị lỗi
2. Nhập kho, xuất kho
3. Nhập danh mục hợp đồng, hay xảy ra lỗi
4. Xem giấy đề nghị không lên lũy kế khối lượng nghiệm thu khi khai số dư đầu kỳ, lũy kế trong danh mục dự án
5. Sổ chi tiết nguồn vốn đầu tư
6. Sổ chi phí đầu tư xây dựng - Mẫu 1,2
7. Tình hình thanh toán công nợ của dự án - Mẫu 1,2

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. report.exe
3. s01d_kb_2.frx
4. s01d_kb_2.frt
5. createdbms.krt
6. repolist.dat
7. syspermission.dat

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R00.4, phát hành ngày 10/05/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):

C. Sửa lỗi:
1. Sửa mã dự án, lưu báo lỗi "Procedure cancel"
2. Sửa lỗi nhập số dư đầu kỳ của dự án không lên bảng cân đối

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R00.3, phát hành ngày 22/04/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Thêm tài khoản thanh toán và tài khoản tạm ứng của vốn ứng trước theo dự án, nguồn vốn trong danh mục dự án
2. Cho phép khai báo các danh mục Cơ quan duyệt, Người ký, Chức vụ trên danh mục hồ sơ

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Sửa: giấy đề nghi thanh toán vốn đầu tư: Chọn cả 2 nguồn trong nước và ngoài nước đều lên được tài khoản thanh toán và tạm ứng

C. Sửa lỗi:
1. Thiết lập danh mục TK kết chuyển sai: 2412 -> 44111, sửa thành 2411 -> 44111

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. b01_kb01_1.frx
3. b01_kb01_1.frt
4. accounttransfer.dat
5. dbinfo.dat
6. createdbms.krt


*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R00.2, phát hành ngày 20/04/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Danh mục hồ sơ, hợp đồng cho phép lọc theo dự án
2. Trên màn hình nhập chứng từ, nếu có dự án và hợp đồng, hồ sơ thì sẽ lọc hợp đồng, hồ sơ theo dự án đã chọn

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
- Cập nhật Thông tư 10/2011/TT-BTC quy định về quyết toán sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước
1. Sửa: Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án
2. Thêm: Dự toán chi phí quản lý dự án
3. Sửa: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư - Mẫu 3: Chỉ lấy nghiệp vụ thu hồi

C. Sửa lỗi:

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. report.exe
3. 04_dtqlda.frx
4. 04_dtqlda.frt
5. 01_qtqlda.frx
6. 01_qtqlda.frt
7. repolist.dat

*********************************************************************
Phiên bản 2011 - R00.1, phát hành ngày 19/04/2011

A.  Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
- Cập nhật Thông tư 19.TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
1. Sửa: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành - Mẫu 1
2. Sửa: Tình hình thực hiện vốn đầu tư qua các năm
3. Sửa: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành
4. Sửa: Tài sản cố định mới tăng
5. Sửa: Tài sản lưu động bàn giao
6. Sửa: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

- Thêm các mẫu báo cáo tài chính bóc theo dự án (theo yêu cầu của một số đơn vị)
1. Thêm: Bảng cân đối tài khoản
2. Thêm: Bảng cân đối kế toán
3. Thêm: Nguồn vốn đầu tư
4. Thêm: Thực hiện đầu tư - Mẫu 1
5. Thêm: Thực hiện đầu tư - Mẫu 2
6. Thêm: Thuyết minh báo cáo tài chính
7. Thêm: Chi tiết nguồn vốn đầu tư
8. Thêm: Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, HMCT
9. Thêm: Quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, HMCT
10. Thêm: Chi phí khác
11. Thêm: Chi phí ban quản lý dự án

C. Sửa lỗi:

D. Danh sách các files được sửa đổi và cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. dbinfo.dat
3. qtda_01.frx
4. qtda_01.frt
5. qtda_03.frx
6. qtda_03.frt
7. qtda_04.frx
8. qtda_04.frt
9. qtda_05.frx
10. qtda_05.frt
11. qtda_06.frx
12. qtda_06.frt
13. qtda_06.frx
14. qtda_06.frt
15. b01_H1.frx
16. b01_H1.frt
17. b01_cdt1.frx
18. b01_cdt1.frt
19. b02_cdt1.frx
20. b02_cdt1.frt
21. b03_cdt1.frx
22. b03_cdt1.frt
23. b04_cdt1.frx
24. b04_cdt1.frt
25. f03c_cdt1.frx
26. f03c_cdt1.frt
27. f03d_cdt_3.frx
28. f03d_cdt_3.frt
29. f03d_cdt_4.frx
30. f03d_cdt_4.frt
31. f03d_cdt_5.frx
32. f03d_cdt_5.frt
33. repolist.dat
34. expend.dat
35. expendcategory.dat
36. createdbms.krt

I. Giá sản phẩm áp dụng từ 1/9/2011:

TT

Gói sản phẩm/Dịch vụ

Đơn giá

(VNĐ)

Mô tả chi tiết

1.      

Gói cơ bản (Standard)

9.990.000

-      Bao gồm 07 phân hệ: Ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp.

-      Báo cáo theo qui định của Bộ tài chính:

+    Chế độ kế toán chủ đầu tư: 214/2000/QĐ-BTC

+    Quyết toán dự án hoàn thành: 19/2011/TT-BTC

+    Chi phí quản lý dự án: 10/2011/TT-BTC

+    Thanh toán VĐT và vốn sự nghiệp: 86/2011/TT-BTC

2.      

Gói chuyên nghiệp (Professional)

11.990.000

-      Đầy đủ các phân hệ của gói cơ bản và bổ sung các tính năng:

+    Quản lý văn bản pháp lý.

+    Quản lý hợp đồng.

-      Bổ sung báo cáo quản trị:

+    Báo cáo tiến độ dự án

+    Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng

3.      

Gói tích hợp (Integrated):

14.990.000

-      Đầy đủ các tính năng của gói chuyên nghiệp và bổ sung các tính năng tích hợp với 03 hệ thống của giải pháp phần mềm quản lý tổng thể Ban QLDA, bao gồm: Văn bản dự án, Tiến độ dự án & Hợp nhất báo cáo tài chính.

-      Gói này áp dụng cho khách hàng sử dụng giải pháp quản lý tổng thể Ban quản lý dự án.

4.      

Gói mở rộng (Premier)

Theo yêu cầu

-      Đầy đủ các tính năng của gói chuyên nghiệp.

-      Kê khai và báo cáo thuế GTGT theo TT số: 28/2011/TT-BTC.

-      Báo cáo theo chế độ kế toán HCSN QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC.

-      Báo cáo theo thông tư số 803/2007/QĐ-BKH của Bộ KH&ĐT

-      Bổ sung các tính năng, các báo cáo của nhà tài trợ như: WB, ADB, ADF,… và các yêu cầu đặc thù khác của dự án.

5.      

Gói cho thuê (Leasing)

2.000.000-2.400.000đ/năm

-      Chỉ áp dụng đối với gói cơ bản và gói chuyên nghiệp.

-      Các dịch vụ kèm theo không bao gồm dịch vụ đào tạo trực tại địa điểm của khách hàng. 

6.      

Gói dùng thứ (Demo)

Miễn phí

-      Không hạn chế các tính năng.

-      Hạn chế sử dụng trong vòng 01 năm.

-      Không cấp bản quyền.


-
Bản quyền cài đặt cho 01 máy tính. Trong trường hợp cài đặt cho nhiều máy tính, từ máy thứ 2-5 đơn giá giảm 60%, từ máy thứ 6 trở đi đơn giá giảm 70%.

- Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/09/2011 và có thể thay đổi bất cứ khi nào khi công ty ban hành chính sách giá mới.

 


Sản phẩm chuyển giao:

• 01 đĩa CD bản quyền.

• 01 bộ tài liệu hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng và bài tập thực hành.


Các dịch vụ kèm theo:

• Đào tạo 03 ngày tại địa điểm của khách hàng.

• Bảo hành miễn phí 01 năm.

• Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ miễn phí trong thời gian bảo hành.

• Nâng cấp miễn phí khi có thay đổi về chính sách của Nhà nước hoặc khi công ty phát hành phiên bản mới trong thời gian bảo hành.

• Giảm giá 50% giá trị sản phẩm khi có thay đổi về chính sách của Nhà nước hoặc khi công ty phát hành phiên bản mới ngoài thời gian bảo hành.

 

II. Dịch vụ bảo hành sản phẩm:

Thời gian bảo hành:  12 tháng từ ngày ký hợp đồng.

Điều kiện bảo hành:

• Các lỗi gặp phải khi vận hành chương trình đúng với tài liệu hướng dẫn sử dụng.

• Không chịu trách nhiệm bảo hành thiết bị phần cứng, các lỗi vô tình hay cố ý do người sử dụng vận hành chương trình không đúng với tài liệu hướng dẫn sử dụng, các lỗi do nguyên nhân khách quan gây ra như: virus máy tính, máy tính chạy không ổn định…

• Không chịu trách nhiệm bảo hành số liệu kế toán trong chương trình

• Không chịu trách nhiệm bảo hành chương trình do các nguyên nhân bất khả kháng gây ra gây ra như: lũ lụt, động đất, sét đánh, hỏa hoạn, mất điện, nổ....


Dịch vụ bảo hành:

• Tư vấn, hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng về sử dụng sản phẩm qua điện thoại, fax, email, thư thường. Sử dụng công cụ TeamViewer thông qua mạng internet truy cập trực tiếp vào máy tính của khách hàng để hỗ trợ trong trường hợp các phương thức hỗ trợ gián tiếp khác không thực hiện được.

• Hỗ trợ trực tiếp tại các địa điểm của khách hàng trong trường hợp các phương thức hỗ trợ gián tiếp khác không thực hiện được. Nếu việc hỗ trợ nằm ngoài phạm vi bảo hành thì khách hàng phải trả chi phí hỗ trợ trực tiếp cho công ty.

                                                            

III. Các dịch vụ gia tăng:

 

1. Đào tạo:

1.1. Đào tạo trực tiếp tại địa điểm của khách hàng:

• Hướng dẫn và cài đặt sản phẩm lên máy tính của khách hàng.

• Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.

• Hỗ trợ nhập số liệu kế toán theo số liệu thực tế của khách hàng.

• Kiểm tra, đối chiếu, cân đối sổ sách kế toán.

• Đơn giá: 125.000đ/giờ, đơn giá này chưa bao gồm chi phí đi lại, ăn, ở cho người thực hiện ngoài phạm vi các quận nội thành Hà Nội hoặc TP. HCM).

• Đối với hợp đồng mua trọn gói đã bao gồm dịch vụ đào tạo kèm theo.


1.2. Đào tạo tập trung tại địa điểm do công ty tổ chức:

• Hướng dẫn cài đặt sản phẩm.

• Hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

• Hướng dẫn nhập số liệu kế toán theo bài tập mẫu.

• Thời gian đào tạo: 02-03 ngày.

• Địa điểm đào tạo do công ty tổ chức.

• Đơn giá: 1.000.000đ/khách hàng.

 

2. Tư vấn hỗ trợ gián tiếp:

• Tư vấn, hỗ trợ sử dụng sản phẩm sau bán hàng qua điện thoại, fax, email, teamviewer, thư thường.

• Chi phí: Miễn phí trong thời gian bảo hành, sau thời gian bảo hành thu phí theo hợp đồng.

 

3. Tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

• Đáp ứng tất cả các yêu cầu về hỗ trợ sử dụng sản phẩm trực tiếp tại địa điểm của khách hàng.

• Chi phí: 125.000đ/giờ, Khách hàng phải trả tối thiểu cho mỗi lần thực hiện dịch vụ là 500.000đ với thời gian phục vụ không quá 4 giờ, trên 4 giờ sẽ được tính là một ngày phục vụ. Đơn giá này chưa bao gồm chi phí đi lại, ăn, ở cho người thực hiện ngoài phạm vi các quận nội thành Hà Nội hoặc TP. HCM.

 

 

4. Bảo trì sau thời hạn bảo hành:

• Thường xuyên cập nhật miễn phí các phiên bản nâng cấp khi có thay đổi về chính sách của Nhà nước hoặc khi công ty phát hành phiên bản mới.

• Khắc phục các lỗi kỹ thuật do phần mềm gây ra.

• Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ.

• Hỗ trợ gián tiếp qua điện thoại, fax, internet, thư thường.

• Hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm của khách hàng khi phương thức hỗ trợ gián tiếp không thực hiện được, trong trường hợp này khách hàng trả thêm chi phí đi lại, ăn, ở.

• Chi phí: 10-20% giá trị hợp đồng

 

5. Nâng cấp sản phẩm:

• Cập nhật các phiên bản nâng cấp khi có thay đổi về chính sách của Nhà nước hoặc khi công ty phát hành phiên bản mới.

• Hướng dẫn nâng cấp và sử dụng phiên bản nâng cấp, trong trường hợp khách yêu cầu hỗ trợ trực tiếp thì tính chi phí đi lại ăn ở trọn gói vào giá nâng cấp sản phẩm.

• Chi phí: Không quá 50% giá trị sản phẩm trọn gói.

(dịch vụ này chỉ áp dụng cho các đơn vị không sử dụng gói dịch vụ bảo trì sản phẩm sau thời  hạn bảo hành )

 

6. Phát triển phần mềm theo yêu cầu:

• Chỉnh sửa phần mềm theo mọi yêu cầu sử dụng của khách hàng.

• Chi phí: theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, được xác định tuỳ thuộc vào yêu cầu của khách hàng.

 

 

Một số khách hàng tiêu biểu:

 

 1. Ban QLDA khu vực các công trình GTCC Hải Phòng
 2. Ban QLDA ĐTXD Quận Lê Chân Hải Phòng
 3. BQL dự án các công trình NN & PTNT Hải Phòng
 4. Ban quản lý dự án Thuỷ điện Bắc Hà
 5. Ban QLDA Cơ sở hạ tầng Nông thôn và Du lịch tỉnh Lào Cai
 6. Ban Quản lý dự án Cấp thoát nước Lào Cai
 7. Ban Quản lý dự án vườn Quốc Gia Hoàng Liên, Lào Cai
 8. Ban QLDA Môi trường Đô thị Lào Cai
 9. Ban QLDA xây dựng huyện Văn Bàn
 10. Ban QLDA Đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên
 11. Ban QLDA cải thiện môi trường đầu tư Vĩnh Phúc
 12. Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Vĩnh Phúc
 13. Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số 1 Vĩnh Phúc
 14. Ban quản lý dự án đầu tư & xây dựng huyện Sông Lô Vĩnh Phúc
 15. Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc
 16. Ban đền bù GPMB QLDA phát triển công nghiệp đô thị huyện Bình Xuyên
 17. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Tam Đảo
 18. Ban quản lý dự án công trình giao thông 2 Vĩnh Phúc
 19. Ban quản lý dự án đầu tư & xây dựng huyện Lập Thạch
 20. Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Liễn Sơn
 21. Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Tam Đảo
 22. Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II (REII) Vĩnh Phúc
 23. BQL Dự án XDCB ngành NN&PTNT Hà Tĩnh
 24. Ban quản lý dự án công trình giao thông  Vĩnh Phúc
 25. Công ty Dịch vụ Thuỷ lợi Phúc Yên
 26. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
 27. Ban QLDA Trường trung cấp nghế số 5 (Trường cao đẳng  Công nghệ Hà Tĩnh)
 28. Ban QLDA Đầu tư XDCB huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh
 29. BQL các dự án khu neo đậu tránh trú bão Hà Tĩnh
 30. Ban QLDA đầu tư XD các công trình hạ tầng GT Phòng Quản lý đô thị TX. Thái Hoà, Nghệ An
 31. Ban QLDA kiên cố hóa Trường lớp học nhà công vụ cho giáo viên huyện Kỳ Sơn
 32. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Krông Búk
 33. Ban QLDA ĐTXD huyện Thuận Châu - Sơn La
 34. Ban Quản lý DA Năng lượng Nông thôn II(REII) Thanh Hoá
 35. Ban QLDA phát triển toàn diện kinh tế xã hội thành phố Thanh Hóa
 36. Ban QL các dự án đầu tư xây dựng huyện Tĩnh Gia
 37. BQL dự án công trình Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh
 38. BQL dự án Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh
 39. Ban Quản lý dự án công trình Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh
 40. Ban QLDA cấp nước Nam Thủ Dầu Một  - Bình Dương
 41. Ban quản lý dự án huyện Dĩ An - Bình Dương
 42. Ban QLDA ĐTXD An Giang
 43. Ban QLDA đâu tư XDCT giao thông – Sở giao thông vận tải tỉnh An Giang
 44. Sở Y tế An Giang
 45. Trường Đại học An Giang
 46. Ban QLDA ĐTXD huyện Lạng Giang - Bắc Giang
 47. Ban QLDA xây dựng huyện Hiệp Hoà
 48. Ban QLDA đầu tư Xây dựng TP Bắc Ninh
 49. BQL dự án huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
 50. Ban QLDA Chuyên ngành xây dựng Điện Biên
 51. Ban QLDA huyện Điện Biên Đông - Điện Biên
 52. Ban QLDA XD các CT VHTT tỉnh Hà Nam
 53. Ban QLDA đầu tư xây dựng Ba Vì - Hà Nội
 54. Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 3 - TP>HCM
 55. Phòng Công Thương huyện Cao Phong, Hoà Bình
 56. BQLDA XD các CT Hồ đập huyện Lạc Sơn, Hoà Bình
 57. Ban QLDA tu sửa nâng cấp và xây dựng Thủy Lợi
 58. Ban QLDA các công trình XDCB TP Kom Tum
 59. Ban QLDA Chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT Lai Châu
 60. Ban QLDA huyện Tam Đường - Lai Châu
 61. Ban QLDA ngành Công Thương tỉnh Lai Châu
 62. Ban QLDA Cấp thoát nước đô thị ADB4 - Ninh Thuận
 63. Ban QLDA quản lý và xử lý chất thải rắn Ninh Bình
 64. Phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
 65. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Yên Lập, Phú Thọ
 66. Ban QLDA  Đầu tư và Xây dựng TP Đồng Hới
 67. Ban Quản lý dự án cấp nước sạch và VSMT Thái Bình
 68. Ban QLDA Cty TNHH 1TV khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên
 69. Ban Quản lý dự án ĐTXD ngành Giáo dục và đạo tạo Tiền Giang
 70. Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh
 71. Ban QLDA chuyên ngành tỉnh Điện Biên
 72. Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn
 73. Ban QLDA có vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư ngân sách huyện Mường Lát – Thanh Hóa
 74. Ban QL các dự án ĐTXD huyện Thạch Thất - Hà Nội
 75. Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Phù Ninh - Phú Thọ
 76. BQLDA huyện Tịnh Biên - An Giang
 77. BQLDA Huyện Tân Uyên- Bình Dương
 78. Ban QLDA ĐTXD huyện Thạch Thất - Hà Nội
 79. Ban ĐTXD TP Vĩnh Yên
 80. Ban QLDA huyện Yên Bình, Yên Bái
 81. Ban ĐTXD huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
 82. Trung tâm nước sạch & VSMT nông thôn tỉnh Bắc Ninh
 83. Ban QLDA công trình thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh
 84. Ban QLDA Sở Y Tế Hà Nội
 85. Ban quản lý dự án ICDP - Hà Tĩnh
 86. Ban QLDA công trình giao thông Vĩnh Long
 87. Ban QLDA đầu tư huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai
 88. Ban QLDA huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre
 89. Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Bà Rịa - Vũng Tàu
 90. Ban QL các dự án ĐT&XD huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 91. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Phổ Yên, Thái Nguyên
 92. BQLDA Thủy lợi KonTum
 93. BQLDA Sở VH Kiên Giang
 94. BQLDA Sở Nông Nghiệp  Bình Thuận
 95. BQLDA huyện Hòa Thành, Tây Ninh
 96. ........................................

Bạn đã thêm vào giỏ hàng sản phẩm:

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp