Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2013

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2013 SmartBooks Plus 2013 là sản phẩm được các tổ chức tài chính, các nhà chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, tính thân thiện, tính dễ sử dụng, có nhiều ưu điểm nổi bật, đáp ứng đầy đủ, hiệu quả cho công tác quản lý tài chính kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp. SmartBooks Plus 2011 phát triển theo chế độ kế toán HCSN số 19/2006/QĐ-BTC, Đã cập nhật thông tư số 185/2010/TT-BTC, ngày 15 tháng 11 năm 2010 về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, MLNS mới theo quyết định số 33/2008/QĐ-BTC, cập nhật chứng từ Kho bạc theo quyết định số 120/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

  • Chi tiết sản phẩm

  • Tính năng mới

  • Dịch vụ

  • Khách hàng

  • Download

 
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2013 là công cụ trợ giúp đắc lực trong công việc quản lý tài chính kế toán của các đơn vị Hành chính sự nghiệp. Giúp công việc kế toán trở nên dễ dàng, đơn giản, công việc kế toán chỉ còn là việc cập nhật các chứng từ gốc phát sinh hàng ngày như phiếu thu, phiếu chi, giấy rút dự toán… các công việc mệt nhọc, mất nhiều thời gian như viết chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính khi thực hiện bằng hình thức thủ công sẽ được máy tính tự động thực hiện…
 
Dễ học, dễ sử dụng :
           
SmartBooks Plus 2013 dễ dàng khởi tạo sổ kế toán bở chức năng tạo cơ sở dữ liệu qua từng bước trên màn hình, tạo thư mục chứa số liệu kế toán,  thiết lập các thông tin năm kế toán, các tuỳ chọn chung trước khi bắt đầu các công việc cập nhật số liệu kế toán.
Các tính năng nổi bật:
• Giao diện được thiết kế có khả năng thêm, bớt, sắp xếp các thông tin đầu vào phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.
• Quản lý số liệu kế toán theo nhiều năm, cho phép xem số liệu liên năm rất hữu ích cho các đơn vị có các dự án, đề tài kéo dài qua nhiều năm.
• Phân tích đa nguồn kinh phí: kinh phí ngân sách cấp, kinh phí tiết kiệm chi, kinh phí để lại.
• Phân tích và kết xuất thông tin đa chiều, một tài khoản có thể theo dõi đồng thời gần 20 yếu tố khác nhau.
• Hệ thống báo cáo sổ kế toán theo nhiều hình thức khác nhau: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái.
• Tự động kết chuyển số dư tài khoản cuối năm và quyết toán được duyệt đầu năm.
• Tự động tính chi phí và hạch toán tiền lương.
• Tự động tính và hạch toán hao mòn TSCĐ.
• Cho phép thêm mới, tìm kiếm các danh mục ngay trong khi đang cập nhập chứng từ.
• Tìm kiếm và thay thế mã của danh mục trong tất cả các dữ liệu phát sinh.
• Công cụ tìm kiếm chứng từ đa năng, có khả năng truy ngược lại màn hình nhập chứng từ dựa trên kết quả tìm kiếm.

Tính năng nghiệp vụ:

• Mới: Kết xuất báo cáo tài chính ra định dạng mã vạch gửi đơn vị tổng hợp tài chính ngành.
• Quản lý tình hình tiếp nhận và sử dụng dự toán ngân sách tại Kho bạc
• Quản lý khoán chi hành chính
• Quản lý các hoạt động thu sự nghiệp & SXKD
• Quản lý tiền mặt tại quỹ
• Quản lý tiền gửi ngân hàng, kho bạc
• Quản lý công nợ phải thu, phải trả
• Quản lý tiền lương
• Quản lý vật tư, công cụ dụng cụ
• Quản lý tài sản cố định
• Quản lý dự án
• Quản lý thuế GTGT
 
Đối tượng sử dụng :

• Các đơn vị hành chính thuần túy.
• Các đơn vị hành chính thu sự nghiệp.
• Các đơn vị hành chính thu hoạt động SXKD.
• Các tổ chức, đoàn thể, xã hội, nghề nghiệp, quần chúng…
 

Tính năng nghiệp vụ :

 
Đối chiếu Dự toán Ngân sách:
 
• Lập kế hoạch dự toán về kinh phí được nhận trong năm tài chính theo thông báo dự toán được duyệt của cơ quan tài chính, lập giấy rút dự toán kiêm lĩnh tiền mặt, giấy rút dự toán kiêm chuyển khoản, lập giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và bảng kê chi tiết chứng từ thanh toán với Kho bạc Nhà nước… đối chiếu tình hình sử dụng dự toán tại Kho Bạc.
• Dự toán được lập theo mục lục Ngân sách Nhà nước, chi tiết theo Chương, ngành kinh tế & nội dung kinh tế; chi tiết theo từng chương trình, dự án; lập theo danh mục thu/chi được thiết lập riêng cho các đơn vị có thu.
• Tự động ghi sổ kế toán TK 008,009…
• Lập kế hoạch về khoán chi hành chính cho từng phòng ban trong đơn vị, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng kinh phí của các bộ phận, tình hình sử dụng số kinh phí tiết kiệm chi hành chính,...
• Tự động ghi sổ kế toán TK 004…
• Lập Giấy rút dự toán kiêm lĩnh tiền mặt, lựa chọn hình thức rút tiền bằng tạm ứng hay thực chi, cho phép thiết lập tài khoản quỹ, tài khoản nguồn kinh phí để ghi sổ kế toán.
• Tự động tạo phiếu thu sau khi rút tiền …
• Lập Giấy rút dự toán kiêm chuyển khoản, lựa chọn hình thức chuyển tiền bằng thực chi hay  tạm ứng.
• Tự động ghi Có TK 008,009…
• Lập bảng kê chứng từ đề nghị thanh toán & giấy đề nghị thanh toán tạm ứng với Kho bạc Nhà nước.
• Cho phép lựa chọn Mục (nội dung kinh tế) cần đề nghị thanh toán, lựa chọn từng chứng từ, phân loại đề nghị thanh toán theo hình thức Rút trước - Chi sau (thanh toán tạm ứng) hay Chi trước - Rút sau (thanh toán thực chi)…

Quản lý quỹ tiền mặt theo nhiều chỉ tiêu :
      
• Số dư quỹ tiền mặt tại mọi thời điểm được quản lý chi tiết theo các quỹ, chi tiết đến từng Mục của Mục lục Ngân sách Nhà nước,.. Việc kiểm soát chi quỹ tiền mặt được kiểm soát chặt chẽ với quá trình kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.
• Trực tiếp in phiếu thu, phiếu chi, giấy rút dự toán kiêm lĩnh tiền mặt ngay trên màn hình nhập chứng từ...
 
Quản lý tiền gửi chi tiết theo từng tài khoản :      
                       
• Mỗi tài khoản tiền gửi được mở và theo dõi riêng trên sổ kế toán, phản ánh số dư của tài khoản theo mọi thời điểm, nắm bắt kịp thời tình hình biến động lượng tiền về, tiền đi của tài khoản theo từng hợp đồng, dự án, công trình hay công việc cụ thể... 
• Đối chiếu số dư tiền gửi với Kho bạc…

Tính lương tự động theo công thức:
              
• Tất cả các khoản trả lương cho cán bộ được thiết lập linh hoạt bởi công thức tính lương do người dùng tự định nghĩa, cung cấp nhiều phương thức tính lương khác nhau: Lương hệ số và lương cố định …
• Tự động lập chứng từ chi phí lương, mỗi khoản lương sẽ được ghi thành một dòng chứng từ phản ánh tổng chi phí phải trả cho nhân viên, được lập chi tiết theo từng nguồn kinh phí, chương, loại, khoản, mục, tiểu mục...
Tính giá trị tồn kho theo nhiều phương pháp:
• Quản lý nhập, xuất, tồn kho theo nhiều kho, đa chủng loại vật tư. Tự động tính giá xuất kho cuối kỳ theo nhiều phương pháp Bình quân cuối kỳ, bình quân sau mỗi lần nhập, nhập trước xuất trước và đích danh.

Tự động tính khấu hao TSCĐ:            
 
• Tài sản cố định được quản lý chi tiết theo danh mục tài sản, phòng ban và người sử dụng tài sản, tự động khấu hao tài sản cố định, tự động ghi các nghiệp vụ khấu hao theo kỳ kế toán...
• Theo dõi tài sản từ khi mua mới, hao mòn hàng năm, điều chỉnh đánh giá lại giá trị tài sản trong quá trình sử dụng đến khi thanh lý, nhượng bán hay điều động TSCĐ
 
Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng :
 
• Theo dõi doanh thu, chi phí, tiến độ thanh toán các khoản thu, chi theo từng hợp đồng.
• Theo dõi chặt chẽ các các khoản phải thu của khách hàng hay các khoản phải trả của nhà cung cấp và nhiều yếu tố khác như khoản mục chi phí, công việc... theo hợp đồng.

Quản lý các hoạt động có thu:
 
• Các hoạt động thu sự nghiệp, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh hay thu từ theo đơn đặt hàng của Nhà nước được theo dõi và cập nhật trong mọi chứng từ kế toán.
• Kết quả hoạt động có thu được theo dõi cho từng hoạt động thu của đơn vị, các hoạt động này được thiết lập một cách động và mềm dẻo theo yêu cầu quản lý

Quản lý đề tài khoa học, dự án, công trình xây dựng cơ bản:
 
• Theo dõi dự án, đề tài từ khi khởi công đến khi kết thúc, từ kế hoạch cấp vốn đến tình hình thực hiện và quyết toán dự án, đề tài.
• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, theo dõi doanh thu, chi phí, tiến độ thanh toán các khoản thu, chi theo từng công trình và từng nhà thầu.
• Theo dõi chặt chẽ các các khoản phải thu của khách hàng hay các khoản phải trả của nhà cung cấp và nhiều yếu tố khác như khoản mục chi phí, công việc... theo công trình. 
• Quản lý hoạt động thực hiện đầu tư của từng dự án, tiểu dự án, chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình...
Kê khai thuế GTGT :
• Lập bảng kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra, tờ khai thuế và các sổ sách chi tiết đối với các đơn vị có các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

Hạch toán đa tiền tệ:
 
• Hạch toán song song hai loại tiền Việt Nam đồng và Đô la Mỹ, tự động xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá ngoại tệ cuối kỳ...
 
Tìm kiếm thuận lợi, dễ dàng :
 
• Tìm kiếm theo nhiều điều kiện khác nhau, tìm mọi thông tin liên quan đến chứng từ, chi tiết đến từng dòng chứng từ một cách nhanh chóng và trực quan. Từ kết quả tìm kiếm sẽ tra cứu ngay được chứng từ gốc.
Báo cáo nhanh, chính xác :
• Đầy đủ các báo cáo theo qui định của chế độ kế toán, nhiều báo cáo quản trị hữu dụng theo nhu cầu của đơn vị. Kết xuất báo cáo ra Excel tiện dụng cho người dùng...
• Kết xuất báo cáo tài chính gửi đơn vị cấp trên, thông tin kết xuất được lưu dạng tệp text, xml và dạng mã vạch (barcode) phục vụ cho công việc tổng hợp dữ liệu tự động của đơn vị cấp trên
 
Khả năng bảo mật cao:
• Phân quyền sử dụng chi tiết đến từng chức năng và từng báo cáo cho từng người sử dụng .
• Cho phép một người sử dụng có một hay đồng thời các quyền thêm, xoá, sửa, in.
• Theo dõi nhật ký truy cập vào hệ thống đến từng người sử dụng, lưu thời gian truy cập, các thao tác mà người sử dụng thực hiện…
Sao lưu dữ liệu tự động theo lịch sao lưu:
• Cho phép người sử dụng thiết lập lịch sao lưu dữ liệu định kỳ: Hàng ngày, một ngày trong tuần hoặc một ngày nào đó trong tháng.
Đa người dùng :
• Chia sẻ dữ liệu cho nhiều người sử dụng cùng làm việc, hệ thống chạy trên máy tính đơn lẻ hoặc mạng cục bộ (LAN).
 

Danh mục các Báo cáo, sổ sách kế toán:

 
Báo cáo tài chính: 

- Bảng cân đối kế toán
- Tổng hợp tình hình kinh phí
- Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán
- Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định
- Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí chưa quyết toán năm trước chuyển sang
- Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán
- Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu khoán chi hành chính
- Báo cáo sử dụng số kinh phí tiết kiệm chi hành chính
- Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán
- Bảng đối chiếu dự toán ngân sách tại kho bạc
- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư, sửa chữa lớn

Sổ kế toán: 

- Sổ nhật ký chung
- Sổ cái tài khoản
- Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại
- Bảng tổng hợp phát sinh đối ứng tài khoản
- Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán
- Báo cáo tổng hợp thanh toán với người mua, người bán
- Sổ chi tiết tài khoản
- Bảng chi tiết cân đối tài khoản
- Sổ theo dõi chi tiết nguồn kinh phí ngân sách cấp
- Sổ chi tiết các khoản thu
- Sổ chi tiết chi hoạt động
- Sổ chi tiết chi dự án
- Sổ tổng hợp chi ngân sách theo nhóm mục/mục
- Sổ theo dõi thực hiện khoán chi hành chính
- Sổ tổng hợp tình hình thực hiện khoán chi hành chính
- Sổ theo dõi kinh phí tiết kiệm chi
- Sổ theo dõi tạm ứng kho bạc

Tiền mặt: 

- Sổ quỹ tiền mặt
- Sổ chi tiết tiền mặt
- Sổ theo dõi tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ
- Tiền gửi 
- Sổ tiền gửi ngân hàng
- Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng
- Sổ theo dõi tiền gửi bằng ngoại tệ

Kho Bạc:

- Bảng đối chiếu dự toán ngân sách tại kho bạc
- Sổ theo dõi tạm ứng của Kho bạc
- Bảng tổng hợp chứng từ tạm ứng, thực chi và thanh toán
- Bảng kê chứng từ tạm ứng
- Bảng kê chứng từ thực chi
- Bảng kê chứng từ thanh toán
- Giấy đề nghị thanh toán

Tiền lương:
 
- Bảng thanh toán tiền lương
- Danh mục phòng ban
- Danh mục nhân viên
- Danh mục khoản lương

Kho:

- Báo cáo tồn kho
- Thẻ kho
- Sổ chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ, thành phẩm
- Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa
- Danh mục kho
- Danh mục loại vật tư
- Danh mục vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Tài sản cố định: 

- Thẻ TSCĐ
- Sổ TSCĐ
- Sổ theo dõi tình hình sử dụng TSCĐ tại nơi sử dụng
- Bảng khấu hao TSCĐ
- Danh mục TSCĐ
- Danh mục loại TSCĐ
 
Thuế :

- Tờ khai thuế GTGT
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra 
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo thuế suất
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
- Bảng kê thu mua vào hàng hóa không có hóa đơn
- Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào có hóa đơn bán hàng, hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản
- Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ
- Sổ chi tiết thuế phải nộp
- Sổ chi tiết thuế GTGT được khấu trừ
- Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
- Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

Hợp đồng: 

- Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng
- Sổ chi tiết thực hiện hợp đồng
- Danh mục hợp đồng
- Danh mục loại hợp đồng

Chứng từ: 

- Phiếu thu
- Phiếu chi
- Giấy rút dự toán
- Uỷ nhiệm chi
- Giấy báo có
- Giấy báo nợ
- Phiếu nhập kho
- Phiếu xuất kho
- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
- Phiếu xuất kho kiêm bảo hành
- Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý
- Phiếu báo giá kiêm biên bản bàn giao thiết bị

Danh mục :

- Danh mục loại tài khoản
- Danh mục vùng
- Danh mục hợp đồng
- Danh mục loại hợp đồng
- Danh mục khách hàng
- Danh mục nhóm khách hàng
- Danh mục loại khách hàng
- Danh mục phòng ban
- Danh mục nhân viên
- Danh mục các khoản lương
- Danh mục các khoản chi
- Danh sách loại khoản chi
- Danh mục tài sản cố định
- Danh mục loại tài sản cố định
- Danh mục vật tư, dịch vụ
- Danh mục loại vật tư
- Danh mục kho vật tư
- Danh mục công việc
- Danh mục đối tượng khác
- Danh mục dự án
- Danh mục người dùng
- Danh mục các khoản thuế
- Danh mục bảng thuế suất
- Danh mục loại thuế
- Danh mục nhà cung cấp
- Danh mục nhóm nhà cung cấp
- Danh mục loại nhà cung cấp
- Hệ thống tài khoản
- Danh mục tiền tệ
- ....

Yêu cầu hệ thống:
• Bộ xử lý 
• PIV 800 MHz hoặc tốt hơn
• Bộ nhớ 128 MB RAM hoặc nhiều hơn
• Đĩa cứng 34 MBytes trống hoặc nhiều hơn
• Hệ điều hành Windows XP (hoặc 95, 98, Me, 2000, NT, 2003, Vista, Win7)
• Tiện ích Bộ gõ & bộ font Tiếng Việt Unikey

 

SmartBooks Plus 2011 (R01.8), phát hành ngày 23/04/2012

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):

C. Sửa các lỗi sau:
1. Kết xuất báo cáo Kinh phí đã nhận: thiếu trường số kỳ trước chuyển sang
2. Báo cáo tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (đối với ngành LĐTBXH, lên cả tài khoản 6641, chỉ lấy 6642 mới đúng)
3. Khi nhập chứng từ, các tài khoản theo dõi theo vật tư, tài sản, nếu cho phép nhập chứng từ trùng vẫn bắt buộc chọn vật tư, tài sản. Nếu không chọn, khi tạo CSDL mới từ năm trước sẽ sai số dư đầu kỳ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính: chỉ tiêu phần 5 lên thiếu số liệu, phần 6,7 chưa lên số liệu
5. Sổ chi tiết hoạt động mẫu ngang: các tiểu mục bị lặp lại
6. Kết xuất excel báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán - theo mục
7. Báo cáo tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán: Phần chi quản lý dự án, chi thực hiện dự án lên sai

D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. report.exe
3. dbinfo.dat
4. repolist.dat
5. layout.dat
6. f02_1h2.xls
7. B05_1h1.dbf
8. B05_1h1.cdx
9. Report\Data\

*********************************************************************
SmartBooks Plus 2011 (R01.7), phát hành ngày 07/03/2012

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
Trong nhóm báo cáo kho bạc
1. Thêm "Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng - theo nhóm - tiểu nhóm - mục - tiểu mục". Cho phép kết xuất ra excel
2. Thêm "Bảng đối chiếu theo dõi sử dụng dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN". Cho phép kết xuất ra excel

C. Sửa các lỗi sau:

D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. report.exe
3. f02_3ah9.frx
4. f02_3ah9.frt
5. f02_3bh9.frx
6. f02_3bh9.frt
7. f02_3ah9.xls
8. f02_3bh9.xls
9. repolist.dat
10. dbinfo.dat

*********************************************************************
SmartBooks Plus 2011 (R01.6), phát hành ngày 05/03/2012

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Trong tùy chọn hệ thống\Báo cáo: thêm tùy chọn Căn lề cho dòng bản quyền, cho phép điều chỉnh độ dài dòng bản quyền: bấm nút <

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):

C. Sửa các lỗi sau:
1. Sửa lỗi kết xuất excel: Sổ chi tiết tài khoản bị lỗi trong trường hợp tài khoản lưỡng tính không kết xuất được
2. Sửa lỗi xem Sổ tổng hợp theo dõi nguồn kinh phí báo lỗi

D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. landscape.frx
3. landscape.frt
4. portrait.frx
5. portrait.frt
6. dbinfo.dat
7. report.exe

*********************************************************************
SmartBooks Plus 2011 (R01.5), phát hành ngày 14/02/2012

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Thêm tùy chọn: Cho phép tự động tính cột quy đổi trên chứng từ: Do tiền nguyên tệ khi quy đổi ra tiền việt có thể lẻ đến hàng đồng, người dùng tự làm tròn nhưng khi Tab qua cột Số tiền thì Quy đổi lại bị tính lại
Nếu người dùng không muốn tự động tính cột quy đổi thì vào Hệ thống\Thông tin cơ sở dữ liệu: chọn tùy chọn "Cho phép tự động tính cột quy đổi trên chứng từ", thiết lập giá trị là FALSE

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Sổ chi tiết các khoản thu mẫu 1+2: thêm chọn tài khoản (do một số khách hàng muốn phản ánh cả tài khoản 531)
Theo hướng dẫn chế độ kế toán HCSN thì sổ này chỉ phản ánh 511,521
2. Sửa các mẫu phiếu thu, phiếu chi, giấy báo có, giấy báo nợ, ủy nhiệm chi: cho phép đọc số tiền bằng chữ theo nguyên tệ

C. Sửa các lỗi sau:
Khi nhập số dư đầu kỳ của TK152: khi nhập 1 vật tư ở 2 kho trở lên hoặc 1 vật tư, ở 1 kho nhưng có 2 giá khác nhau, khi ghi sổ, phần mềm chỉ lưu số tồn của vật tư trên 1 kho, số lượng và giá trị cộng tổng lại của các kho
Dẫn đến khi xuất vật tư, không xuất được ở các kho còn lại, phần mềm báo chưa chọn chứng từ nhập đối trừ

D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. report.exe
3. dbinfo.dat
4. 01_tt1.frx
5. 01_tt1.frt
6. 01_tt2.frx
7. 01_tt2.frt
8. 01_tt3.frx
9. 01_tt3.frt
10. 01_tt4.frx
11. 01_tt4.frt
12. 02_tt1.frx
13. 02_tt1.frt
14. 02_tt2.frx
15. 02_tt2.frt
16. 02_tt3.frx
17. 02_tt3.frt
18. 02_tt4.frx
19. 02_tt4.frt
20. 01_tt5.frx
21. 01_tt5.frt
22. 01_tt6.frx
23. 01_tt6.frt
24. C01_kb.frx
25. C01_kb.frt
26. C01_kb1.frx
27. C01_kb1.frt

*********************************************************************
SmartBooks Plus 2011 (R01.4), phát hành ngày 13/01/2012

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Hoàn thiện chức năng tính lương:
- Công thức các khoản lương: cho phép tính các khoản lương theo hệ số được tính toán dựa trên các hệ số khác.
- Hệ số của chính khoản lương đó được phân biệt với các hệ số khác trong công thức bởi dấu "#" ở cuối
Ví dụ: khoản phụ cấp "Phụ cấp ưu đãi đặc biệt ngành" sẽ lập công thức như sau =0.3* MLTT*(HSUD#+HSNB+HSCV+HS...)
Trong đó: HSUD# là hệ số chính. Khi tính lương HSUD sẽ được tính = 0.3*(HSNB+HSCV+HS...)
- Thêm khoản phụ cấp là "Phụ cấp công vụ", ký hiệu cột trên bảng lương là "CO"; được tính theo công thức = 0.1*MLTT*(HSCO#+HSNB+HSCV+HSVK)
- Trong một khoản lương tính theo hệ số mà có nhiều hơn 1 hệ số phải xác định hệ số chính bằng cách thêm dấu "#" ở cuối hệ số
- Trong hệ thống\Tùy chọn hệ thống\Tiền lương: thêm tùy chọn Hiển thị hệ số chính của khoản lương trên khoản lương
Nếu tích vào nút này thì trên bảng lương sẽ hiển thị hệ số người dùng nhập
Ngược lại trên bảng lương sẽ hiển thị hệ số sau khi tính toán từ công thức lương

2. Bổ sung tiết khoản 6351 cho tài khoản 635
TK 6351: Giá vốn hàng bán của hoạt động đặt hàng nhà nước

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):

C. Sửa các lỗi sau:
1. Sửa "Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu"

D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. report.exe
3. dbinfo.dat
4. employeepayitem.dat
5. employeepayitemgroup.dat
6. B04_1h3.dbf
7. B04_1h3.cdx
8. account.dat
9. account1.dat
10. account4.dat
11. account5.dat
12. accountcategory.dat
13. accountcategory1.dat
14. accountcategory4.dat
15. accountcategory5.dat


*********************************************************************
SmartBooks Plus 2011 (R01.3), phát hành ngày 08/12/2011

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Hoàn thiện tính năng "Nhập số dư đầu kỳ.": Khi nhập số dư đầu kỳ TK ngoại tệ, sinh số liệu cho TK đồng thời 007

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Sổ kế toán/Bảng tổng hợp thu tiền ủng hộ quỹ Vì người nghèo
2. Sửa kết xuất excel "Sổ chi tiết tài khoản"

C. Sửa các lỗi sau:

D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. report.exe
3. dbinfo.dat
4. account77.dat

*********************************************************************

SmartBooks Plus 2011 (R01.2), phát hành ngày 26/10/2011:

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Hoàn thiện tính năng "
\Thanh toán tạm ứng\Điều chỉnh mục âm...":
- bổ sung thêm tíng năng cho phép điều chỉnh các tiểu mục có số dư âm theo các mục (các phiên bản trước chỉ điều chỉnh
trong một mục): hệ thống sẽ tự động tạo chứng từ chung ghi Có 461 và Có 008, các tiểu mục có số dư âm sẽ được điều
chỉnh về giá trị 0 (không) và các tiểu mục có số dư dương sẽ được điều chỉnh giảm bớt giá trị đúng bằng giá trị của các
tiểu mục có số dư âm.
- bổ sung tuỳ chọn "điều chỉnh mục âm" trong chức năng "
\tuỳ chọn hệ thống\tuỳ chọn chung...": cho phép thiết lập 2 tuỳ chọn:
+ điều chỉnh mục âm theo: Từng mục (ngầm định)
+ điều chỉnh mục âm theo: Nhiều mục
2. Danh mục "Nhóm - Tiểu nhóm - Mục - Tiểu mục": bổ sung thiết lập "là mục cho phép điều chỉnh số dư tạm ứng âm".
3. Kiểm tra hợp lệ khi nhận chứng từ: các tài khoản đầu 4 và 6 phải nhập chi tiết đến tiểu mục nếu tài này được theo dõi chi tiết theo Mục/TM.

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Kết xuất excel Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng mẫu 1,2,3

C. Sửa các lỗi sau:

D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. dbinfo.dat
3. budgetitem.dat
4. budgetitem1.dat (dùng cho ngành lao động )
5. repolist.dat


*********************************************************************
SmartBooks Plus 2011 (R01.1), phát hành ngày 17/10/2011:

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Thêm loại hình đơn vị Quỹ Vì người nghèo

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Thêm các mẫu biểu theo thông tư 77/2007/TT-BTC
2. Thêm báo cáo: Bảng chi tiết cân đối tài khoản theo khoản chi (Trong nhóm Sổ kế toán)
3. Sửa: Sổ chi tiết tài khoản: thêm yếu tố lọc theo khoản chi
4. Sửa: Bảng chi tiết cân đối tài khoản: thêm yếu tố lọc theo khoản chi
5. Sửa: Sổ theo dõi công việc: thêm yếu tố lọc theo khoản chi
6. Sửa: Báo cáo tổng hợp theo dõi công việc: thêm yếu tố lọc theo khoản chi

C. Sửa các lỗi sau:

D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. dbinfo.dat
3. B01_Q.frx
4. B01_Q.frt
5. B02_Q.frx
6. B02_Q.frt
7. C01_Q.frx
8. C01_Q.frt
9. C02_Q.frx
10. C02_Q.frt
11. S02_Q.frx
12. S02_Q.frt
13. S06_Q.frx
14. S06_Q.frt
15. S07_Q.frx
16. S07_Q.frt
17. S08_Q.frx
18. S08_Q.frt
19. repolist77.dat
20. layout77.dat
21. account77.dat
22. accountcategory77.dat
23. activity77.dat
21. activitycategory77.dat
25. expense77.dat
26. expensecategory77.dat
28. report.exe
29. BQ_003.frx
30. BQ_003.frt
31. BQ_001.frx
32. BQ_001.frt
33. SQ_001.frx
34. SQ_001.frt
35. S43A_H.frx
36. S43A_H.frt
37. S43B_H.frx
38. S43B_H.frt


*********************************************************************
SmartBooks Plus 2011 (R01.0), phát hành ngày 29/09/2011

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Bổ sung hệ thống loại tài khoản 541,641dành cho loại hình đơn vị là Quỹ người nghèo

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Thêm mẫu báo cáo trong báo cáo kho bạc: "Bẩng đối chiếu tự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc"

C. Sửa các lỗi sau:

 

D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. dbinfo.dat
3. f02_3Ah7.frx
4. f02_3Ah7.frt
5. repolist.dat
6. f02_3Ah7.xls
7. report.exe

*********************************************************************
SmartBooks Plus 2011 (R00.9), phát hành ngày 08/09/2011:

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Sửa chức năng in thông tin bản quyền lên báo cáo:
- Cho phép người dùng nhập phần đầu của dòng bản quyền (ví dụ: Cơ quan chủ quản, Tên đơn vị, Địa chỉ...)
- Cách nhập: vào menu Hệ thống\Thông tin về CSDL: sau đó nhập vào dòng tương ứng

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Sửa các mẫu báo cáo bổ sung theo TT185/2010: thêm phần tiêu đề: phụ lục số..., ban hành theo Thông tư 185/2010.... vào góc phải báo cáo
2. Sửa báo cáo: Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân: lấy dữ liệu dựa trên bảng tính lương

C. Sửa các lỗi sau:
1. Lỗi khi chọn dòng bản quyền 1 là Mã chương, xem báo cáo hiện Mã chương ở dòng 1, nhưng khi thoát phần mềm và mở lại thì lại in Cơ quan chủ quản
2. Kết xuất excel báo cáo "Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán - Mẫu 3+4"

D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. dbinfo.dat
3. f02_3Ah.frx
4. f02_3Ah.frt
5. C11_hd.frx
6. C11_hd.frt
7. C13_hd.frx
8. C13_hd.frt
9. S73_h.frx
10. S73_h.frt
11. F02_3ch1.frx
12. F02_3ch1.frt
14. report.exe
15. B02_h21.xls
16. B02b_1h1.xls

*********************************************************************
SmartBooks Plus 2011 (R00.8), phát hành ngày 23/08/2011

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):

1. Chức năng "Thanh toán tạm ứng", bổ sung nút lệnh "Điều chỉnh Tiểu mục âm":
- đối với việc đối chiếu số thanh toán tạm ứng với kho bạc, các tiểu mục sẽ có số dư âm
khi rút tạm ứng không phát sinh ở tiểu mục này vì khi rút tạm ứng thông thường được rút ở
mục khác.
- cách điều chỉnh số dư âm của các tiểu mục: các tiểu mục có số dư âm sẽ được khử hết về 0 (không) bằng cách ghi dương đơn Có TK 46121 (46122) , đồng thời ghi Có TK 0081 (0082) đúng bằng số dư âm của tiểu mục này và ghi âm đơn Có TK 46121 (46122) , đồng thời ghi Có TK 0081 (0082) của tiểu mục có số dư mang giá trị dương.
- tính năng "Điều chỉnh Tiểu mục âm" sẽ tự động sinh ra chứng từ chung của nghiệp vụ trên.


B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):

1. Báo cáo chi tiết chi hoạt động - Theo Mục:
- Cho phép hiển thị đến Tiểu mục đối với các cột: rút trong kỳ, luỹ kế rút trong kỳ & tổng số được sử dụng.

2. Bỏ "Báo cáo chi tiết chi hoạt động - Mẫu 3"

3. Đổi tên báo cáo:
- "Báo cáo chi tiết chi hoạt động - Mẫu 1" thành "Báo cáo chi tiết chi hoạt động - Theo loại khoản"
- "Báo cáo chi tiết chi hoạt động - Mẫu 2" thành "Báo cáo chi tiết chi hoạt động - Theo mục"

C. Sửa các lỗi sau:


D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. report.exe
3. repolist.dat

*********************************************************************

SmartBooks Plus 2011 (R00.7), phát hành ngày 02/08/2011

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Viết lại hàm lấy tiêu đề kỳ kế toán: GetPeriodTitle()

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Bổ sung báo cáo kho bạc: Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng - theo tiểu mục
2. Bổ sung:
- Sổ chi tiết chi hoạt động mẫu ngang
- Mỗi mục được hiển thị trên 1 trang
- Các tiểu mục được thể hiện theo cột, hiển thị tối đa 15 cột (mẫu hiện tại thể hiện 5 cột)

3. Bổ sung:
- Sổ chi tiết chi dự án mẫu ngang
- Mỗi mục được hiển thị trên 1 trang
- Các tiểu mục được thể hiện theo cột, hiển thị tối đa 15 cột (mẫu hiện tại thể hiện 5 cột)

C. Sửa các lỗi sau:


D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. report.exe
3. repolist.dat
4. f02_3bh2.frx
5. f02_3bh2.frt
6. s61_h1.frx
7. s61_h1.frt
8. s63_h1.frx
9. s63_h1.frt

 

*********************************************************************
SmartBooks Plus 2011 (R00.6), phát hành ngày 18/07/2011

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Sửa mẫu đối chiếu phần 2:
- Chi tiết dự toán đã rút theo Mục
- Chi tiết dự toán đã rút theo Tiểu mục

C. Sửa các lỗi sau:
1. Tạo CSDL từ năm trước lỗi phần TSCĐ

D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. f02_3ah2.frx
3. f02_3ah2.frt
4 f02_3ah3.frx
5. f02_3ah3.frt

*********************************************************************
SmartBooks Plus 2011 (R00.5), phát hành ngày 01/06/2011

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
Bổ sung theo Thông tư 185/2010/TT-BTC
1. Thêm báo cáo: Bảng kê các khoản trích nộp theo lương
2. Thêm báo cáo: Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân

C. Sửa các lỗi sau:

D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. report.exe
3. C11_HD.frx
4. C11_HD.frt
5. C13_HD.frx
6. C13_HD.frt
7. C11_HD.xls
8. C13_HD.xls
9. dbinfo.dat
10. repolist.dat

*********************************************************************
SmartBooks Plus 2011 (R00.4), phát hành ngày 13/05/2011

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):

C. Sửa các lỗi sau:
1. Tài sản cố định: Tài sản đã thanh lý được không sinh số dư đầu kỳ
2. Khi không chọn Mã vật tư, hàng hóa, dòng diễn giải bị xóa, lưu chứng từ dòng này cũng bị xóa luôn

D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe

*********************************************************************
SmartBooks Plus 2011 (R00.3), phát hành ngày 13/04/2011

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Thêm trường 'Thuộc nguồn' vào bảng Account, dùng để khai báo nguồn vốn của tài khoản ngân hàng

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Tổng hợp tình hình dự toán
2. Chi tiết dự toán đã rút theo mục
3. Chi tiết dự toán đã rút theo tiểu mục
4. Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi

C. Sửa các lỗi sau:
1. Tổng hợp tình hình kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (lỗi: mở tiết khoản TK 66121 -> không lên số liệu)

D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. report.exe
3. repolist.dat
4. dbinfo.dat
5. F02_3AH1.frx
6. F02_3AH1.frt
7. F02_3AH2.frx
8. F02_3AH2.frt
9. F02_3AH3.frx
10. F02_3AH3.frt
11. F02_3CH.frx
12. F02_3CH.frt
13. Createdbms.krt
14. B02_2h3.dbf

*********************************************************************
SmartBooks Plus 2011 (R00.1), phát hành ngày 16/02/2011
Cập nhật thông tư 185/2010/TT-BTC, ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010

A. Bổ sung & hoàn thiện các tính năng nhập số liệu (đầu vào):
1. Sửa và bổ sung Hệ thống tài khoản theo 185/2010/TT-BTC

B. Bổ sung & hoàn thiện các báo cáo (đầu ra):
1. Bổ sung báo cáo: "Sổ chi phí quản lý chung" vào phần Sổ kế toán
2. Sửa Tiêu đề ở góc trái trên các chứng từ báo cáo: "Mã số ĐVSDNS" thành "Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách"
3. Sửa báo cáo: "Bảng đối chiếu dự toán kinh phí Ngân sách cấp theo hình thức rút dự toán kinh phí tại kho bạc Nhà nước"
4. Sửa báo cáo: "Thuyết minh báo cáo tài chính - Phần IV": thêm cột Số phải nộp năm trước chuyển sang
5. Sửa các chứng từ: Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Giấy báo nợ, Giấy báo có

C. Sửa các lỗi sau:

D. Các files được cập nhật trong phiên bản này:
1. smartbooks.exe
2. dbinfo.dat
3. account.dat
4. account1.dat
5. account4.dat
6. account5.dat
7. accountcategory.dat
8. accountcategory1.dat
9. accountcategory4.dat
10. accountcategory5.dat
11. S73_H.frx
12. S73_H.frt
13. 01_tt1.frx
14. 01_tt1.frt
15. 02_tt1.frx
16. 02_tt1.frt
17. B05_h.frx
18. B05_h.frt
19. B02_1h.frx
20. B02_1h.frt
21. B02_11h.frx
22. B02_11h.frt
23. B02_2h.frx
24. B02_2h.frt
25. B02_21h.frx
26. B02_21h.frt
27. B02_22h.frx
28. B02_22h.frt
29. B02b_1h1.frx
30. B02b_1h1.frt
31. F02_1h.frx
32. F02_1h.frt
33. F02_1h4.frx
34. F02_1h4.frt
35. F02_1h3.frx
36. F02_1h3.frt
37. F02_2h1.frx
38. F02_2h1.frt
39. F02_3ah.frx
40. F02_3ah.frt
41. F02_3bh.frx
42. F02_3bh.frt
43. S42_h.frx
44. S42_h.frt
45. S43_h.frx
46. S43_h.frt
47. S43a_h.frx
48. S43a_h.frt
49. S43b_h.frx
50. S43b_h.frt
51. S61a_h.frx
52. S61a_h.frt
53. S63_h.frx
54. S63_h.frt
55. B01_kb.frx
56. B01_kb.frt
57. 01_tt5.frx
58. 01_tt5.frt
59. 01_tt6.frx
60. 01_tt6.frx

I. GIÁ PHẦN MỀM TRỌN GÓI:
STT
SẢN PHẨM
DỊCH VỤ KÈM THEO
ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phần mềm kế toán HCSN SmartBooks Plus 2013:
·         Đĩa CD bản quyền chương trình chính thức, cấp giấy phép sử dụng sản phẩm vĩnh viễn (không giới hạn thời gian).
·         Bộ tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình.
·         Bảo hành miễn phí 01 năm.
·         Đào tạo miễn phí 03 ngày tại địa điểm của khách hàng.
·         Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ trong quá trình sử dụng.
·         Giảm giá 50% các phiên bản nâng cấp khi có thay đổi về chính sách của Nhà nước hoặc khi công ty phát hành phiên bản mới.
9.500.000
Bản quyền cài đặt cho 01 máy tính. Trong trường hợp cài đặt cho nhiều máy tính, máy thứ 2-5 đơn giá giảm 60%, từ máy thứ 6 trở đi đơn giá giảm 70%.
II. DỊCH VỤ GIA TĂNG:
DỊCH VỤ
ĐƠN VỊ TÍNH
ĐƠN GIÁ (VNĐ)
1.
Bao gồm các dịch vụ: (1) - Đào tạo sử dụng sản phẩm; (2) - Hỗ trợ nhập số liệu; (3) - Kiểm tra, đối chiếu báo cáo tài chính định kỳ; (4) - Hỗ trợ trực tiếp địa điểm của khách hàng;
(Khách hàng phải trả tối thiểu cho mỗi lần thực hiện dịch vụ là 400.000đ với thời gian phục vụ không quá 4 giờ (trên 4 giờ sẽ được tính là một ngày phục vụ). Đơn giá này chưa bao gồm chi phí đi lại, ăn, ở cho người thực hiện ngoài phạm vi các quận nội thành Hà Nội hoặc TP. HCM)
Giờ
100.000
2.
Dịch vụ bảo trì sau thời hạn bảo hành
·         Thường xuyên cập nhật miễn phí các phiên bản nâng cấp khi có thay đổi về chính sách của Nhà nước hoặc khi công ty phát hành phiên bản mới.
·         Khắc phục các lỗi kỹ thuật do phần mềm gây ra.
·         Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ.
·         Hỗ trợ gián tiếp qua điện thoại, fax, internet, thư thường.
·         Hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm của khách hàng khi phương thức hỗ trợ gián tiếp không thực hiện được, trong trường hợp này khách hàng trả thêm chi phí đi lại, ăn, ở.
Năm
1.800.000
(trong trường hợp cài đặt cho nhiều máy tính, từ máy thứ 2-5 giảm 60%, từ máy thứ 6 trở đi giảm 70%)
3.
Dịch vụ nâng cấp sản phẩm:
·         Cập nhật các phiên bản nâng cấp khi có thay đổi về chính sách của Nhà nước hoặc khi công ty phát hành phiên bản mới.
·         Hướng dẫn nâng cấp và sử dụng phiên bản nâng cấp, trong trường hợp khách yêu cầu hỗ trợ trực tiếp thì tính chi phí đi lại ăn ở trọn gói vào giá nâng cấp sản phẩm.
Lần
Không quá 50% giá trị sản phẩm trọn gói

Khách hàng tiêu biểu sử dụng sản phẩm SmartBooks Plus

STT
Tên khách hàng
Địa chỉ
1            
Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
2            
Đoàn BĐQH và HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
3            
Nhà khách tỉnh Vĩnh Phúc
Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
4            
Ban dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc
Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
5            
VP đăng ký QSD đất tỉnh Vĩnh Phúc
Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
6            
Trung tâm phát triển quỹ đất Vĩnh Phúc
Khu Công sở - TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
7            
Phòng giáo dục huyện Vĩnh Tường
Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
8            
Liên hiệp các hiệp hội KHKT Việt Nam
53 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
9            
Báo Khoa học & Đời Sống
Thành phố Hà Nội
10          
Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển – RED
Số 31 Trương Hán Siêu,P Trần Hưng Đạo,Hoàn Kiếm ,Hà Nội
11          
Tạp chí khoa học Tổ quốc
53 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
12          
Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Nghệ An
Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
13          
Ban dân tộc tỉnh Lạng Sơn
Đường Quang Trung, P Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn.
14          
Sở Nội vụ Lạng Sơn
Số 4 Trần Hưng Đạo, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn
15          
Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn
Số 4 Trần Hưng Đạo, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn
16          
Đài phát thanh – Truyền Hình tỉnh Hà Tĩnh
22- Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
17          
Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh hà Tĩnh
146 Trần Phú – TP Hà Tĩnh – Hà Tĩnh
18          
Phòng giáo dục – đào tạo huyện Cẩm Xuyên
Thị trấn Cẩm Xuyên – Cẩm Xuyên – HT
19          
Văn phòng UBND_HDND huyện Cẩm Xuyên
Thị Trấn Cẩm Xuyên – Cẩm Xuyên – HT
20          
Hội người mù huyện Cẩm Xuyên
TT cẩm Xuyên – Cẩm Xuyên – HT
21          
Phòng Nông nghiệp &PTNT Cẩm Xuyên                      
TT Cẩm Xuyên – Cẩm Xuyên – HT
22          
Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang
TT Vũ Quang – Vũ Quang – Hà Tĩnh
23          
Văn Phòng HĐND – UBND Huyện Vũ Quang
Thị trấn Vũ Quang – Huyện Vũ Quang – Tỉnh Hà Tĩnh
24          
Phòng giáo dục đào tạo Thành phố Hà Tĩnh
02 Nguyễn Công Trứ
25          
Phòng nội vụ - LĐTB&XH TP Hà Tĩnh
72 Phan Đình phùng – HT
26          
Sở lao động TB&XH Hà Tĩnh
107- Phan Đình Phùng- TP HTĩnh- Tỉnh Hà Tĩnh
27          
Văn phòng huyện Ủy Lộc Hà
huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh
28          
Phòng giáo dục đào tạo huyện Lộc Hà
Huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
29          
Chi cục đê điều Hà Tĩnh và phòng chống bão lụt Hà Tĩnh
307 Trần Phú TP Hà Tĩnh – HàTĩnh
30          
Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh
148- Trần Phú – TP Hà Tĩnh – HT
31          
Sở Nông nghiệp &PTNT Hà tĩnh
61- Phan Đình phùng – TPHT
32          
Phòng GD&ĐT Huyện Thạch Hà
Thị trấn Thạch Hà – Thạch Hà – Hà Tĩnh
33          
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Thạch Hà
TT Thạch Hà – Thạch Hà – Hà Tĩnh
34          
Huyện Đoàn Huyện Thạch Hà
TT Thạch Hà – Thạch Hà – Hà Tĩnh
35          
VP UBND Huyện Thạch Hà
TT Thạch Hà – Thạch Hà – Hà Tĩnh
36          
Sở Xây dựng Hà tĩnh 
14- Võ Liên Sơn-TP Hà Tĩnh- Tỉnh Hà Tĩnh
37          
 
TT Văn hóa thể thao huyện Con Cuông
Khối 5 – TT Con Cuông – huyện Con Cuông
38          
Phòng Tài chính huyện Con Cuông
Khối II – TT Con Cuông – Con Cuông – Nghệ An
39          
Đoàn thanh Niên huyện Con Cuông
Khối 1 – TT Cong Cuông – Con Cuông – Nghệ An
40          
Hội phụ nữ huyện Con Cuông
TT Con Cuông – Con Cuông – Nghệ An
41          
UBMT Tổ Quốc huyện Con Cuông
TT Cong Cuông – Con Cuông – Nghệ An
42          
Hội Nông Dân huyện Con Cuông
 
Khối 1 – TT Cong Cuông – Con Cuông – Nghệ An
43          
Hội Cựu Chiến Binh huyện Con Cuông
Khối 1 – TT Cong Cuông – Con Cuông – Nghệ An
44          
Phòng Giáo dục &ĐT huyện Con Cuông
Khối 5 – TT Cong Cuông – Con Cuông – Nghệ An
45          
Uỷ ban nhân dân huyện Bình Xuyên
Thị trấn Hương Canh – huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
46          
Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
P. Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
47          
Phòng Công Thương huyện Cao Phong, Hoà Bình
Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình
48          
Các trường PTTH, THCS và Tiểu học
hơn 1000 trường học trên phạm vi toàn quốc
49          
………………………
………………………
Và hàng nghìn khách hàng khác đã sử dụng trong đó phần mềm kế toán Smartbooks được sử dụng để triển khai trên toàn ngành ở các đơn vị như Sở xây dựng, Sở lao động – thương binh và xã hội,Phòng giáo dục – đào tạo, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn… các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc…

1. Bộ cài đặt phần mềm: (Liên hệ)
2. Tài liệu:
    - Tờ rơi
    - Tài liệu giới thiệu tổng quan
    - Tài liệu hướng dẫn cài đặt
    - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
    - Bài tập thực hành

   

Bạn đã thêm vào giỏ hàng sản phẩm:

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp