Phần mềm kế toán dự án đầu tư công SmartBooks Project Finance 2024

Phần mềm kế toán dự án đầu tư công SmartBooks Project Finance 2024 Phần mềm kế toán dự án đầu tư công Smartbooks Project Finance 2024 là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý tài chính kế toán cho Ban quản lý dự thuộc nhiều loại hình đơn vị chủ đầu tư khác nhau, bao gồm: Các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các dự án sử dụng vốn ODA do các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp, các dự án do các doanh nghiệp Nhà nước là chủ đầu tư. Ngoài đáp ứng các báo cáo theo thông tư số 79/2019/TT-BTC & 107/2017/TT-BTC phần mềm đã cập nhật thông tư sô 24/2024/TT-BTC

  • Chi tiết sản phẩm

  • Tính năng mới

  • Dịch vụ

  • Khách hàng

  • Download

Phần mềm kế toán dự án đầu tư công Smartbooks Project Finance 2024 là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý tài chính kế toán cho Ban quản lý dự thuộc nhiều loại hình đơn vị chủ đầu tư khác nhau, bao gồm: Các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các dự án sử dụng vốn ODA do các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp, các dự án do các doanh nghiệp Nhà nước là chủ đầu tư. Ngoài đáp ứng các báo cáo theo thông tư số 79/2019/TT-BTC & 107/2017/TT-BTC phần mềm đã cập nhật thông tư sô 24/2024/TT-BTC

- Smartbooks Project Finance 2024 là sản phẩm phần mềm kế toán dự án đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) chứng nhận và trao giải thưởng Sao Khuê năm 2014.

- Smartbooks Project Finance 2024 hiện là sản phẩm được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam với hàng nghìn ban quản lý dự án tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc đang sử dụng.
 

Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/cosodulieu.jpg   Cơ sở xây dựng :

- Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/04/2024 do Bộ tài chính ban hành hướng dẫn chế độ kế toán HCSN (thay thế thông tư 107//2017/TT-BTC và 79/2019/TT-BTC)
- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 do Bộ tài chính ban hành hướng dẫn chế độ kế toán HCSN
- Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 do Bộ tài chính ban hành hướng dẫn chế độ kế toán ban quản lý dự án
- Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.
- Thông tư số 96/2021/TT-BTC, ngày 11/11/2021 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán.
- Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2018 của Bộ Tài chính quy định và quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2018 của Bộ tài chính.
- Nghị định  số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
- Thông tư số 82/2017/TT-BTC, ngày 15/08/2017 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ.
- Thông tư số 85/2017/TT-BTC, ngày 15/08/2017 về qui định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.
- Và nhiều văn bản có liên quan về dự án đầu tư công của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ KHĐT, Nhà tài trợ,…

Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/tinhnangnoibat.jpeg Tính năng nổi bật:

 - Kết nối với dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử của KBNN để thực hiện giao dịch điện tử tự động.
- Tự động xác định giá trị trên các chứng từ thực chi, tạm ứng, thu hồi tạm ứng theo hợp đồng.
- Tự động phân bổ chi phí ban QLDA cho các dự án, tự động in bảng kê chi phí ban QLDA, tự động kết chuyển từ tạm ứng sang thực chi
- Màn hình riêng biệt nhập số dư đầu kỳ
- Tự động tính và hạch toán hao mòn TSCĐ.
- Tự động tính tiền thuế GTGT, tiền bảo hành công trình
- Tự động kết chuyển chi phí XDCB dở dang, chi phí ban QLDA và quyết toán dự án hoàn thành
- Cho phép theo dõi tình hình thanh toán và tự động tạo chứng từ đề nghị thanh toán, giấy thu hồi, tạm ứng, giấy rút vốn.
- Tra cứu hồ sơ pháp lý, hợp đồng dưới dạng ảnh, tệp word hoặc excel theo các thông tin trên hồ sơ, hợp đồng, chứng từ kế toán…
- Hạch toán đa tiền tệ và cho phép in báo cáo song song theo hai loại tiền.
- Hệ thống báo cáo sổ kế toán theo nhiều hình thức khác nhau: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, kế toán máy.
- Tích hợp trao đổi dữ liệu tự động với phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS.
- Công cụ tìm kiếm chứng từ đa năng, có khả năng truy ngược lại màn hình nhập chứng từ dựa trên kết quả tìm kiếm.
- Sao lưu dữ liệu tự động theo lịch.
- Phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố.
- Tích hợp phần mềm hỗ trợ trực tuyến, cho phép hỗ trợ khách hàng dễ dàng bằng cách truy cập vào máy tính khách hàng qua mạng internet

Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/tinhnangchinh.jpg Tính năng nghiệp vụ:

- Quản lý tổng mức đầu tư
- Quản lý tổng dự toán
- Quản lý kế hoạch vốn
- Quản lý tiền mặt tại quỹ
- Quản lý tiền gửi ngân hàng
- Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
- Quản lý tiền lương
- Quản lý vật tư, công cụ dụng cụ.
- Quản lý tài sản cố định và tài sản hình thành qua đầu tư
- Quản lý hợp đồng
- Quản lý hồ sơ pháp lý
- Quản lý thuế GTGT
- Kế toán tổng hợp

 

Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/chungtusosacj.jpg Báo cáo , sổ sách, chứng từ :

- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, chứng từ và số kế toán theo thông tư 24/2024/TT-BTC
- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, chứng từ và sổ kế toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC
- Báo cáo quyết toán dự án theo thông tư 10/2020/TT-BTC
- Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án theo thông tư 06/2019/TT-BTC&72/2017/TT-BTC
- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo thông tư 85/2017/TT-BTC
- Báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công theo thông tư 82/2017/TT-BTC
- Báo cáo thu, chi hồ sơ mời thầu theo thông tư 190/2015/TT-BTC
- Báo cáo, chứng từ Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành
- Báo cáo Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á (WB, ADB)
- Báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý.
- Và nhiều văn bản khác theo qui định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ KHĐT, Nhà tài trợ liên quan đến quản lý tài chính kế hoạch vốn đầu tư công.
 

Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/fix.jpg  Yêu cầu hệ thống :

Cấu hình tối thiểu:

-Bộ xử lý: 2 GHz trở lên
-Bộ nhớ: 2 GB RAM trở lên
-Đĩa cứng: 16 GB trống trở lên
-Hệ điều hành: Windows 10 (hoặc Win XP, 7/8.x)
-Tiện ích: Bộ gõ & bộ font Tiếng Việt Unikey

Tính năng mới của phần Mềm Kế Toán Dự Án Đầu Tư Công Smartbooks Project Finance 2024

- Cập nhật các tính năng theo thông tư số 107/2017/TT-BTC.
- Kết nối với dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử của KBNN để thực hiện giao dịch điện tử tự động.
- Tự động xác tính giá trị, định khoản các nghiệp vụ kế toán trên các chứng từ đề nghị thanh toán vốn đầu tư thực hiện và quản lý dự án.
- Tự động phân bổ chi phí ban QLDA cho các dự án, tự động in bảng kê chi phí ban QLDA, tự động kết chuyển từ tạm ứng sang thực chi.
- Tự động phân bổ chi phí thực hiện đầu tư cho các dự án theo nhiều tiêu thức phân bổ khác nhau: tổng mức đầu tư, tổng dự toán, kế hoạch vốn, giá trị giải ngân, giá trị hoàn thành,...

 

 

Công ty SMARTBOOKS xin trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá sản phẩm và dịch vụ Phần mềm kế toán dự án đầu tư công SmartBooks Project Finance 2024, chi tiết như sau:

I. Phần mềm

STT Sản phẩm Đơn giá/bộ (VNĐ) Ghi chú
1. Phần mềm kế toán dự án đầu tư công SmartBooks Project Finance 2024 áp dụng cho Ban QLDA đầu tư (Ban QLDA chuyên trách):
- Gói cơ bản (Standard)
- Gói chuyên nghiệp (Professional)
- Gói mở rộng (Premier)
- Gói tùy chỉnh (Customize)
- Cho thuê (Leasing)

 

 

9.990.000

11.990.000

13.990.000

Theo yêu cầu

25%/Gói/Năm

- Đơn giá này không bao gồm chi phí đào tạo được tính theo mục II bên dưới.
- Đơn giá được tính cho máy đầu tiên, từ máy thứ 2 giảm 70%
2. Phần mềm kế toán dự án đầu tư công SmartBooks Project Finance 2024 áp dụng cho Đơn vị HCSN (Ban QLDA kiêm nhiệm):
- Gói cơ bản (Standard)
- Gói chuyên nghiệp (Professional)
- Gói mở rộng (Premier)
- Gói tùy chỉnh (Customize)
- Cho thuê (Leasing)

 

 

12.990.000
14.990.000
16.990.000
Theo yêu cầu 25%/Gói/Năm

 

II. Dịch vụ gia tăng

STT

Nội dung

ĐVT

SL

Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ) 

1.

 Dịch vụ đào tạo

 

 

 

 

1.1

- Đào tạo trực tiếp khách hàng lẻ (tối thiểu 02 ngày/ đơn vị, tối đa 2 cán bộ/đơn vị).

Ngày

2

3.600.000

7.200.000

1.2

- Đào tạo trực tuyến khách hàng lẻ (tối thiểu 02 ngày/ đơn vị, tối đa 2 cán bộ/đơn vị).

Ngày

2

1.800.000

3.600.000

2.

Dịch vụ nhập số liệu và cân đối sổ sách kế toán

 

 

 

 

2.1

Thực hiện trực tiếp theo ngày công tại địa điểm của khách hàng:

- Nội dung công việc: kiểm tra đối chiếu các chứng từ kế toán đã nhập trên phần mềm; cân đối sổ, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các chế độ báo cáo khác theo qui định của Bộ Tài chính.

Cách thức thực hiện: CBNV công ty đến trực tiếp địa điểm của khách hàng để thực hiện.

- Giá dịch vụ tính theo ngày làm việc thực tế, nếu thực hiện trong tháng 2&3 hàng năm đơn giá áp dụng là 5.000.000đ/ngày.

-  Dịch vụ thực hiện tối thiểu 03 ngày.

Ngày

3

3.600.000

10.800.000

2.2

 

 

 

Thực hiện trực tuyến theo ngày công sử dụng chứng từ scan (chụp ảnh chứng từ):

-  Nội dung công việc: như mục 2.1

-  Cách thức thực hiện: như mục 2.2

-  Giá dịch vụ: tính theo số lượng chứng từ scan, tối thiểu mỗi lần thực hiện 720 chứng từ/năm.

Chứng từ/ Tháng

< 60

16.000

960.000

61-90

14.000

854.000

1.260.000

91-120

13.000

1.183.000

1.560.000

121-150

12.000

1.452.000

1.800.000

151-180

11.000

1.661.000

1.980.000

>181

10.000

>1.810.000

2.3

Thực hiện trực tuyến theo ngày công sử dụng công cụ excel:

-  Nội dung công việc: như mục 2.3

-  Cách thức thực hiện: như mục 2.3

-  Giá dịch vụ: tính theo số lượng chứng từ, tối thiểu mỗi lần thực hiện 720 chứng từ/năm.

Chứng từ/ Tháng

< 60

11.000

660.000

61-90

10.000

610.000

900.000

91-120

9.000

819.000

1.080.000

121-150

8.000

968.000

1.200.000

151-180

7.000

1.057.000

1.260.000

>181

6.000

>1.086.000

3.

Dịch vụ nhập số liệu trực tiếp tại địa điểm của khách hàng không bao gồm cân đối sổ sách kế toán.

Ngày

01

3.000.000

3.000.000

 

 * Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí đi lại ăn ở, bao gồm: tiền đi lại sử dụng phương tiện giao thông công cộng, chi phí sinh hoạt 300.000đ/ngày, chi phí lưu trú 300.000 – 500.000 tùy địa  bàn. Vé tàu/xe/máy bay theo thực tế di chuyển.

* Dịch vụ nhập số liệu kế toán bao gồm việc nhập số liệu, kiểm tra, đối chiếu, cân đối số liệu và kết xuất các sổ sách, báo cáo kế toán theo qui định của tối thiểu 01 năm tài chính trên phần mềm. Có thể dùng kết hợp giữa dịch vụ gián tiếp và trực tiếp để phối hợp thực hiện.

* Dịch vụ nhập số liệu kế toán bao gồm việc nhập số liệu, kiểm tra, đối chiếu, cân đối số liệu và kết xuất các sổ sách, báo cáo kế toán theo qui định của tối thiểu 01 năm tài chính trên phần mềm. Có thể dùng kết hợp giữa dịch vụ gián tiếp và trực tiếp để phối hợp thực hiện.

 

SmartBooks là nhà cung cấp dẫn đầu Việt Nam với trên 2000 Ban quản lý dự án đang sử dụng tại 63 tỉnh thành. Sau đây là danh sách một số khách hàng tiêu biểu:

1. Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế - Bộ Y tế
2. Ban quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải
3. Ban quản lý các dự án trực thuộc Bệnh viện quân y 175- Bộ quốc phòng
4. Ban quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
5. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị
6. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT TP.Hồ Chí Minh
7. Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực huyện Bình Chánh
8. Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực Quận 8
9. Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng
10. Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Đà Nẵng
11. Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng
12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng
13. Ban QLDA Sở Y Tế Hà Nội
14. Ban QLDA quận Hoàng Mai, Hà Nội
15. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành DD&CN tỉnh Kiên Giang
16. Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang
17. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Kiên Giang
18. Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Phú Quốc, Kiên Giang
19. Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Tĩnh
20. Ban QLDA ĐTXD Công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh
21. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh
22. Ban QLDA ĐTXD tỉnh Hải Dương
23. Ban QLDA ĐTXD Các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
24. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mai Châu, Hòa Bình
25. Bệnh viện mắt Hưng Yên
26. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Mỹ, Hưng Yên
27. Ban QLDA Thành Phố Lai Châu
28. Ban QLDA các công trình xây dựng thị xã SaPa, Lào Cai
29. Ban QLDA cấp thoát nước Lào Cai
30. Ban Quản lý dự án GTNT 3 Nam Định
31. Ban QLDA DTXD huyện Yên Khánh, Ninh Bình
32. Ban quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau
33. Ban QLDA xây dựng Công trình Giao thông Cà Mau
34. Ban QLDA xây dựng công trình dân dụng và Kỹ thuật hạ tầng đô thị Nghệ An
35. Ban QLDA đầu tư xây dựng Thị xã Thái Hòa, Nghệ An
36. Ban quản lý dự án văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ
37. Ban QLDA công trình huyện Vân Đồn, Quảng Ninh
38. Sở văn hóa , thể thao Quảng Ninh
39. Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La
40. Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
41. Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Hàm Yên, Tuyên Quang
42. Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên
43. Chi cục phát triển nông thôn Thái Nguyên
44. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng tỉnh Thanh Hóa
45. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước, Thanh Hóa
46. Ban QLDA đầu tư và xây dựng thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc
47. Ban QLDA đầu tư xây dựng các CTGT tỉnh Vĩnh Phúc
48. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
49. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mù Cang Chải, Yên Bái
50. Ban QLDA chương trình đô thị miền núi phía Bắc- TP Yên Bái
51. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02 TP Bắc Giang
52. Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn
53. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng tỉnh Bắc Ninh
54. Ban QLDA Xây Dựng Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng
55. Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Cao Bằng
56. Ban QLDA Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng
57. Ban QLDA thành phố Điện Biên Phủ
58. Ban bảo trì đường bộ tỉnh Điện Biên
59. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bắc Quang, Hà Giang
60. Sở y tế Hà Giang
61. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
62. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
63. Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang
64. Ban QLDA đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang
65. Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực TP Long Xuyên, An Giang
66. Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Khánh Hòa
67. Ban quản lý dự án công trình giao thông Khánh Hòa
68. Sở lao động thương binh và xã hội Khánh Hòa
69. Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
70. Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
71. Ban quản lý dự án ngành NN&PTNT tỉnh Bình Dương
72. Ban quản lý dự án chuyên ngành GT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
73. Ban quản lý dự án Công trình Giao thông Long An
74. Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Long An
75. Ban Quản lý dự án ĐTXD 2 TP.Cần Thơ
76. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung, Đồng Tháp
77. Ban QLDA xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
78. Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu
79. Ban QLDA chuyên ngành Nông nghiệp - PTNT Bến Tre
80. Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP Sa Đéc, Đồng Tháp
81. Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang
82. Ban QLDA đầu tư xây dựng CT Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang
83. Ban QLDA ĐTXD Công Trình Giao Thông Tỉnh Tiền Giang
84. Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
85. Ban QLDA đầu tư XDCT giao thông và nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk
86. Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh Đồng Nai
87. Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN & PTNT tỉnh Đắk Nông
88. Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Vĩnh Long
89. Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng
90. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo
91. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Quảng Nam
92. Ban QLDA ĐTXD huyện Nam Giang, Quảng Nam
93. Ban QLDA ĐTXD huyện Bố Trạch, Quảng Bình
94. Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
95. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
96. Ban QLDA ĐTXD huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi
97. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông Gia Lai
98. Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Bình Định
99. Ban Đầu Tư Và Xây Dựng Huyện Phú Vang, Huế
………………..
 

Bạn đã thêm vào giỏ hàng sản phẩm:

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp