Tin tức SmartBooks


Hệ thống chứng từ bắt buộc của chế độ kế toán ban QLDA theo thông tư 79 (Phụ lục 01) (Thứ Bẩy, 30/05/2020)

Hệ thống chứng từ bắt buộc của chế độ kế toán ban QLDA được quy định trong thông tư 79/2019/TT-BTC. Các đơn vị đều phải sử dụng thống nhất các mẫu chứng từ kế toán được hướng dẫn trong Phụ lục 1. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ kế toán đã quy định.

Hướng dẫn hạch toán của chế độ kế toán ban quản lý dự án thông tư 79/2019/TT-BTC (Phụ lục 02 - Phần 1) (Thứ Tư, 27/05/2020)

Thông tư 79/2019/TT-BTC quy định tài khoản kế toán phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tình hình tài sản, tiếp nhận và sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị; theo dõi các khoản doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động và các khoản khác tại đơn vị.
Các đơn vị căn cứ vào Hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại Thông tư 79/2019/TT-BTC để vận dụng tài khoản kế toán áp dụng phù hợp với hoạt động của đơn vị.
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán, nguyên tắc, kết cấu nội dung và phương pháp hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu đối với các tài khoản của đơn vị quy định tại Phụ lục số 02 “Hệ thống Tài khoản kế toán”.

Hướng dẫn hạch toán của chế độ kế toán ban quản lý dự án thông tư 79/2019/TT-BTC (Phụ lục 02 - Phần 2) (Thứ Tư, 27/05/2020)

Thông tư 79/2019/TT-BTC quy định tài khoản kế toán phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tình hình tài sản, tiếp nhận và sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị; theo dõi các khoản doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động và các khoản khác tại đơn vị.
Các đơn vị căn cứ vào Hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại Thông tư 79/2019/TT-BTC để vận dụng tài khoản kế toán áp dụng phù hợp với hoạt động của đơn vị.
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán, nguyên tắc, kết cấu nội dung và phương pháp hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu đối với các tài khoản của đơn vị quy định tại Phụ lục số 02 “Hệ thống Tài khoản kế toán”.

Hệ thống sổ kế toán của chế độ kế toán ban quản lý dự án theo thông tư 79/2019/TT-BTC (Phụ lục 03 - Phần 1) (Thứ Ba, 26/05/2020)

Chế độ kế toán ban quản lý dự án thông tư 79/2019/TT-BTC quy định mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
Tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng, đơn vị phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán.
Danh mục, mẫu, giải thích nội dung và phương pháp lập sổ kế toán quy định tại Phụ lục số 03 “Hệ thống sổ kế toán”.

Hệ thống sổ kế toán của chế độ kế toán ban quản lý dự án theo thông tư 79/2019/TT-BTC (Phụ lục 03 - Phần 2) (Thứ Hai, 25/05/2020)

Chế độ kế toán ban quản lý dự án thông tư 79/2019/TT-BTC quy định mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
Tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng, đơn vị phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán.
Danh mục, mẫu, giải thích nội dung và phương pháp lập sổ kế toán quy định tại Phụ lục số 03 “Hệ thống sổ kế toán”.

Hệ thống sổ kế toán của chế độ kế toán ban quản lý dự án theo thông tư 79/2019/TT-BTC (Phụ lục 03 - Phần 3) (Thứ Hai, 25/05/2020)

Chế độ kế toán ban quản lý dự án thông tư 79/2019/TT-BTC quy định mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
Tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng, đơn vị phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán.
Danh mục, mẫu, giải thích nội dung và phương pháp lập sổ kế toán quy định tại Phụ lục số 03 “Hệ thống sổ kế toán”.

Hệ thống sổ kế toán của chế độ kế toán ban quản lý dự án theo thông tư 79/2019/TT-BTC (Phụ lục 03 - Phần 4) (Chủ Nhật, 24/05/2020)

Chế độ kế toán ban quản lý dự án thông tư 79/2019/TT-BTC quy định mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng, đơn vị phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán. Danh mục, mẫu, giải thích nội dung và phương pháp lập sổ kế toán quy định tại Phụ lục số 03 “Hệ thống sổ kế toán”.

Hệ thống báo cáo quyết toán của chế độ kế toán ban QLDA theo thông tư 79/2019/TT-BTC (Phụ lục 04 - Phần 1) (Chủ Nhật, 24/05/2020)

Chế độ kế toán ban QLDA thông tư 79 quy định; Trường hợp đơn vị được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động quản lý dự án ngân sách cấp phát, hỗ trợ cho các hoạt động khác thuộc đơn vị quản lý; được nhận và sử dụng nguồn vay nợ, viện trợ nước ngoài cho các hoạt động thường xuyên của đơn vị phải lập Báo cáo quyết toán đối với việc nhận và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kinh phí vay nợ, viện trợ nước ngoài theo quy định của TT 79/2019/TT-BTC.
Danh mục, mẫu báo cáo, nơi nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo, giải thích phương pháp lập báo cáo quyết toán ngân sách nêu tại Phụ lục số 04 “Hệ thống báo cáo quyết toán” của TT 79/2019/TT-BTC.

Hệ thống báo cáo quyết toán của chế độ kế toán ban QLDA theo thông tư 79/2019/TT-BTC (Phụ lục 04 - Phần 2) (Chủ Nhật, 24/05/2020)

Chế độ kế toán ban QLDA thông tư 79 quy định; Trường hợp đơn vị được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động quản lý dự án ngân sách cấp phát, hỗ trợ cho các hoạt động khác thuộc đơn vị quản lý; được nhận và sử dụng nguồn vay nợ, viện trợ nước ngoài cho các hoạt động thường xuyên của đơn vị phải lập Báo cáo quyết toán đối với việc nhận và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kinh phí vay nợ, viện trợ nước ngoài theo quy định của TT 79/2019/TT-BTC.
Danh mục, mẫu báo cáo, nơi nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo, giải thích phương pháp lập báo cáo quyết toán ngân sách nêu tại Phụ lục số 04 “Hệ thống báo cáo quyết toán” của TT 79/2019/TT-BTC.

Hệ thống báo cáo tài chính của chế độ kế toán ban QLDA thông tư 79/2019/TT-BTC (Phụ lục 5 - Phần 1) (Thứ Bẩy, 23/05/2020)

Các đơn vị sau khi kết thúc kỳ kế toán năm phải khóa sổ và lập báo cáo tài chính để gửi cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan theo quy định.
Danh mục, mẫu báo cáo, nơi nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo, giải thích phương pháp lập báo cáo tài chính nêu tại Phụ lục số 05 “Hệ thống báo cáo tài chính” của Thông tư 79/2019/TT-BTC.

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp